Stille klinkers keihard nodig op Traverse

*** op dinsdag 27 oktober 2020 staat het voorstel voor de reconstructie van het zuidelijk deel van de Traverse opnieuw op de agenda van de gemeenteraad. ZW14 heeft gecontroleerd of uitspraken die in het voorstel staan kloppen. Dit gezien het grote belang van dit besluit voor aanwonenden (maar ook aangrenzende straten) van de Traverse. De stukken staat hier: https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/gemeenteraad/vergadering/c92fc089-97e2-406f-a9a5-5eb4f93c79ce***

Onderstaand de reactie van de fractie ZW14, verstuurd aan collega-raadsleden op 25 oktober 2020.

Inleiding.
Met het goedkeuren van het raadsvoorstel definitief ontwerp van de Traverse Zuid kan een deel van een decennia lang proces verantwoord afgesloten worden. Een periode van tientallen jaren van verkeersoverlast veroorzaakt door Noord-Zuid gerichte verkeersstromen in de ochtend- en omgekeerd in de avondspits. Met de aanleg van de West-Parrallel is het immers mogelijk om een deel van de verkeersstromen op andere wijze af te wikkelen.

Historie.
Even een terugblik om ook de voorliggende reconstructie in een juist kader te plaatsen. Al in de jaren 70 van de vorige eeuw vonden er afsluitingen en demonstraties op de Wollenbergstraat plaats gericht tegen de verkeersoverlast waarbij de gemoederen tussen demonstranten en automobilisten hoog opliepen. De afsluiting van de N69 in Aalst door bewoners staat ons nog helder voor ogen. Bewonersorganisaties/actiegroepen als de stichting AALST-WAALRE SLUIPVERKEER VRIJ , actiegroep DOORGAAND VERKEER NEEN !,stichting  BAN 69 in Aalst, en de stichting A.V.A.W. (AANPAK VERKEERSPROBLEMATIEK AALST-WAALRE) waren groeperingen die op veel steun in de bevolking konden rekenen. In de jaren negentig hing op circa duizend adressen de actieposter van Doorgaand Verkeer Neen achter de ramen gericht tegen de verkeersintensiteiten en de geluidsoverlast van de verkeersstromen waarvan circa 12.000 motorvoertuigen per etmaal op de Traverse en circa 27.000 motorvoertuigen per etmaal op de N69. Ook AWB ( Aalst Waalre Belang) is voortgekomen uit deze problematiek. Vanaf 2002 is er door samenwerking in regionaal verband hard gewerkt aan een oplossing in de regio met als eindresultaat de aanleg van de West -Parallel. Hierdoor was het ook mogelijk om binnen de grenzen van ons dorp maatregelen te nemen. 

Een bijzonder raadsvoorstel.
Het voorliggende raadsvoorstel is niet ZO MAAR  één van vele voorstellen die onze raad ter behandeling aangeboden krijgt.  Er kan nu een definitieve stap gezet worden in de aanpak van de verkeersoverlast en het verbeteren van de leefomgeving van de aanwonenden.
Principieel uitgangspunt hierbij moet in onze ogen het maximaal verbeteren van de huidige woonsituatie van aanwonenden zijn. Een besluit  waarbij alle zorgvuldigheid betracht dient te worden. Voor de fractie van ZW14 is het dan ook een principiële aangelegenheid om recht te doen aan de inspanningen van vele inwoners waarvan een deel reeds overleden is.

Raadpleging
In de raadsvergadering van 29 sept. jl. heeft in dit raadsvoorstel de soort verharding bijzondere aandacht gekregen. Het college heeft daarom toegezegd verschillende varianten aan bewoners te presenteren. Dit is ook gebeurd en in de eerste plaats past hier een woord van waardering. Er zijn zelfs extra kosten gemaakt om proefvakken van verschillende soorten klinkers aan te leggen.

Het is dan ook jammer dat er aanwonenden zijn die niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van de proefvakken en dat bij het bekijken van die proefvakken het voor een leek niet duidelijk is welke soort klinker het betreft. De mate van geluidshinder per proefvlak is niet aangegeven en dan ook niet te beoordelen.  Steekproefsgewijs is vastgesteld dat niet alle aanwonenden geraadpleegd of geïnformeerd  zijn. Er zijn adressen die de afgelopen weken geen bericht over de aard van de proefvlak bestrating ontvangen hebben.

Niet compleet
In het raadsvoorstel staat het overzicht van de reacties van de bewoners op de varianten in de bestrating die gepresenteerd zijn. Van de 56 adressen aan de Wollenbergstraat en Heikantstraat hebben 18 adressen gereageerd waarvan 11 adressen kiezen voor gebakken klinkers en 6 adressen voor de zgn. “stille klinkers”.  In procenten: 19 % van de aanwonenden die een reactie ingezonden hebben kiezen gebakken klinkers, tegen 10,7 % voor stille klinkers.
In de reconstructie van de Traverse is echter ook sprake van reconstructie van het deel tussen de Willibrorduslaan en de eerste rotonde op de O.L.V. Dijk. Aannemelijk is dat de soort bestrating op de Traverse zuid ook op het overig deel van de Traverse wordt toegepast nl. in de Bergstraat en op de O.L.V. Dijk.  Het betreft hier circa 50 adressen die niet geraadpleegd zijn. In het totaal betreft het 105 woningen/ adressen langs de gehele Traverse. 
Bezien we de bewonersraadpleging in dit licht dan stellen we vast dat ondanks alle goede en positieve bedoelingen de participatie van burgers een verbeterde uitvoering verdient. Daarbij telt voor onze fractie zwaar dat aanwonenden , hoe beperkt ook in aantal, die geluidsoverlast ervaren van het gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk tegemoet gekomen dienen te worden.

Overwegingen.
Daarnaast zien we in andere gemeenten in toenemende mate de keuze voor stille klinkers hetgeen ook logisch is. Geen inwoner zit te wachten op verkeerslawaai. Wij ook niet. Gaan we bij andere gemeenten te raden dan treffen we daar wegen aan die al jarenlang met succes uitgevoerd zijn met “stille klinkers “
Overigens, ook in onze structuurvisie staat dit onderwerp als aandachtspunt genoemd.  In hfdst 7 INFRASTRUCTUUR EN VERKEER, lezen we onder meer: “het verkeer zorgt voor verschillende vormen van overlast :  geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit , etc.”

Standpunt ZW14
Gezien al het bovenstaande en op basis van de huidige uitkomsten van deze zeer beperkte raadpleging van aanwonenden is onze fractie van mening dat in de eindfase van deze reconstructie geen variant aangenomen dient te worden waarbij niet de meest optimale geluidsreductie bereikt kan worden. De voorkeur van onze fractie gaat uit naar  het toepassen van de zgn “stille klinker” op Traverse. Ondanks het feit dat onze fractie positief staat t.o.v. de plannen rond inrichting van de weg en de bajonetaansluiting op de Willibrorduslaan zullen wij deze voorkeur zwaar laten wegen en kunnen wij dit raadsvoorstel vooralsnog niet steunen indien niet gekozen wordt voor de variant waarbij de maximale geluidsreductie bereikt wordt.

                                          ////////////////////////////////////////////