Uitspraken van het CDA in 2008 en eerder over hardrijdend verkeer in woonstraten

Let op: de toenmalige fractievoorzitter van het CDA -Nan Zevenhek- die verantwoordelijk is voor onderstaande acties, heeft in 2014 een eigen partij opgericht, namelijk Zelfstandig Waalre 2014.

Van de website van het CDA Waalre 14 maart 2008: Verkeer en veiligheid door verbeteren leefbaarheid

In de raadscommissie Grondgebiedzaken is van 2002-2006 hard gewerkt om de verkeersproblematiek in Waalre alternatief aan te pakken.

Aanleiding voor deze discussie is dat er nu vooral gekeken wordt naar ‘verkeerstechnische’ oplossingen, zoals drempels of verbreding van wegen waar verkeer over gaat. Maatregelen die vaak ten koste gaan van de zwakkere verkeersdeelnemers. In verschillende reconstructies is bovendien gebleken dat dit niet altijd het gewenste effect geeft en geen verfraaiing is ons dorpsbeeld.
Het CDA vindt dat er daarnaast veel meer nadruk op ‘leefbaarheid’ zou moeten worden gelegd. Want daar gaat het uiteindelijk om. Maar handhaving van bijvoorbeeld 30 km zones is alleen mogelijk als de inrichting van de weg ook 30 km min of meer afdwingt. Aanpassingen zijn dus nodig.
 
 ‘Afkijken bij Riethoven’ door bezoek aan de Dorpsraad leert dat er andere benaderingen mogelijk zijn. Daar probeert men om met ‘natuurlijke’ en ‘landschappelijke’ aanpassingen de snelheid van het (te hard rijdende) verkeer omlaag te brengen.
In de raadscommissie van 21 juni zal het CDA ter voorbereiding van de ‘randvoorwaarden discussie’ voorbeelden tonen van maatregelen die in Riethoven zijn uitgedacht. Zoals hagen die de weg niet smaller maken maar deze wel smaller doen lijken. Of in asfalt geprinte klinkers die een dorpsstraat suggereren. Of een hoge haag een beide kanten van de weg die het begin van een gehucht markeren. Een eerder onzichtbare waterovergang werd weer herkenbaar gemaakt door brugleuningen te plaatsen vlak langs de weg. Ervaring leert dat automobilisten automatisch vaart minderen bij dit soort (visuele) versmallingen. Op een plaats werd er zelfs gedacht aan het plaatsen van vogelhuisjes langs de weg.
 
Vertaald naar de Waalrese dorpsomgeving zou men op zoek moeten gaan naar maatregelen die passen in woonwijken. Burgers noemen uit zichzelf al vaak het plaatsen van bloembakken, heggen e.d. Maar de leeffunctie zou ook extra benadrukt kunnen worden door bankjes, prullenbakken (!), speelplaatsjes (‘ruimte voor spelen’) en duidelijke stoepen, waar niet op geparkeerd wordt. Door het wegprofiel te versmallen en de ruimte die vrijkomt terug te geven aan de bewoners, wordt de leefbaarheid verbeterd en is het voor automobilisten duidelijk dat ze door een leefstraat rijden. Minder snelheidsverschil tussen de verschillende verkeersdeelnemers verbetert ook de veiligheid.
Ideeën voor ontsluitingswegen zijn natuurlijk het gebruik van heggen en bomen die de weg omsluiten. Maar ook zou men kunnen denken aan gras- of wilde bloemen op plaatsen waar een stenen wegdek niet perse nodig is, gekleurde fietsstroken en prullenbakken voor het zwerfvuil. 
 

Van de website van het CDA Waalre 27 april 2008: Hardrijdend verkeer in uw woonstraat: wat kunt u zelf doen? Samenvatting reacties
Gepubliceerd in de Schakel van 27 Juli 2004:
Geachte lezers,

Heel veel reacties heb ik gekregen op mijn stuk over ‘Hard rijdend verkeer in uw woonstraat: wat kunt u zelf doen?’. Ik denk dat dit geheel terecht is, omdat het de directe leefomgeving betreft en de veiligheid en gezondheid van u en uw buurtbewoners.

Negatieve reacties betroffen vooral dat de automobilisten zich agressief gedragen en spiegels van geparkeerde auto’s af zullen rijden en fietsende kinderen extra in gevaar brengen als de rijbaan smaller is. Een bewoonster vertelde zelfs dat ze een steen tegen de ruit had gekregen, omdat ze haar auto op de weg had geparkeerd. Het is zeer betreurenswaardig als dit zo is, maar dit kan nooit een reden zijn om wetgeving niet uit te voeren.

Positieve reacties verwezen naar het proefproject in Riethoven. Daarbij wordt een andere manier van denken geïntroduceerd .Namelijk niet de weg verbreden om meer ruimte voor automobilisten te creëren maar juist de weg versmallen zodat het verkeer haar snelheid aanpast. Inmiddels heeft het CDA informatie aangevraagd over dit project.

In sommige straten zie je overigens al dat bewoners –al of niet gezamenlijk afgesproken- hun auto’s op de weg parkeren. Het blijkt dat inderdaad automobilisten afremmen. Iemand noemde dit autootje pesten, een argument dat voorbij gaat aan de geldende wettelijke kaders: het is verboden op het trottoir te parkeren. Minder-validen, ouderen, ouders met kinderen of kinderwagens hebben eerder aangegeven veel last te hebben van obstakels op de stoep. Zij ervaren (half) op de stoep geparkeerde auto’s dus als overlast en bedreiging. Drempels zijn voor hen ook hinderlijk (rugklachten) en kosten de gemeenschap veel geld, ons geld, uw geld.

Iets dat veel genoemd werd, is dat beter aangegeven moet worden dat men zich in een 30 km zone bevindt. Bijvoorbeeld via stickers op de lantarenpalen. Of zoals eerder een reactie op www.helpdeskwaalre.nl aangaf, door bij herhaling ’30 km’ op het wegdek te schilderen.

Ook handhaving zou veel meer moeten plaatsvinden. Want volgens de wet is immers zowel te hard rijden als parkeren op de stoep verboden.

Opvallend is dat een aantal reacties anoniem waren. Sommige burgers waren uitermate negatief over de politiek ’die de problemen niet oplost’. We zullen als politiek en gemeentebestuur dus veel meer informatie moeten geven aan burgers over bijvoorbeeld de structurele aanpak van de verkeersproblemen en waarom het zolang duurt voordat er een oplossing is. Overigens hebben het CDA en VVD zich 7 jaar terug heel erg hard ingezet voor een randweg westelijk langs Waalre, waar echter onvoldoende steun voor was. In 2002 hebben alle politieke partijen zich wel achter een regionale oplossing geschaard.

Als politicus vind ik het belangrijk om meningen te horen van burgers en stel ik zowel de positieve als negatieve reacties zeer op prijs. Juist ook van mensen die ik niet dagelijks spreek. Ik wil daarom iedereen bedanken die gereageerd heeft en doe mijn best om dit mee te nemen bij toekomstige besluitvorming. Ik hoop dat we ons mooie dorp weer terug kunnen geven aan de bewoners i.p.v. dat het doorgaand (sluip)verkeer er de dienst uitmaakt.

Nan Zevenhek

Fractievoorzitter CDA Waalre
27 Juli 2004

En dit was het oorspronkelijke artikel, waarop dus veel reacties zijn binnengekomen: Van de website van CDA Waalre 4 april 2004: Hardrijdend verkeer in uw woonstraat: wat kunt u zelf doen?

Hard rijdend verkeer in uw woonstraat: wat kunt u zelf doen?

Als u burgemeester van Waalre was zou u als eerste de verkeersdrukte aanpakken. Dat blijkt uit de straatinterviews die gehouden zijn in het kader van de ‘visie en missie’ van Waalre. Door alle leeftijdscategorieën m.u.v. jongeren tussen 15 en 25 jaar werden ‘verkeersremmende maatregelen’ als het belangrijkste onderwerp voor de toekomst genoemd.

Oorzaak van de verkeersproblemen zijn eigen inwoners of sluipverkeer. Het laatste wordt veroorzaakt de gebrekkige regionale infrastructuur. De politiek werkt er hard aan om dat aan te pakken, maar een structurele oplossing zal nog vele jaren op zich laten wachten.

We zullen dus in Waalre zelf iets moeten doen. Binnenkort gaat de Raadscommissie Grondgebiedzaken brainstormen over welke mogelijkheden er zijn voor aanpak van de verkeersstromen door Waalre. Ook het te hard rijden zal daar aan de orde komen. Daadwerkelijke maatregelen vragen echter zeer waarschijnlijk veel geld en zullen dus nog wel op zich laten wachten.

Maar wat kunt u zelf nú al doen om de overlast in uw eigen woonstraat te beperken?

Auto’s rijden graag hard, maar dan moet de straat wel breed zijn: de meeste automobilisten rijden langzamer als de straat (visueel) smaller is. Waarom zullen we dan niet de weg op een ‘natuurlijke’ manier versmallen door de auto’s zelf daarvoor te gebruiken? Namelijk door auto’s op de rijbaan te parkeren in plaats van (half) op de stoep of op de oprit.

Een bijkomend zeer belangrijk voordeel is, dat het trottoir weer helemaal vrij beschikbaar is voor moeders met kinderen en ouderen, die niet zo maar even stoep af en stoep op kunnen. Uiteraard moet er wel een doorgang overblijven en moeten kinderen goed zicht hebben om over te steken, maar dat spreekt vanzelf.

Door met buurtgenoten af te spreken de auto’s aan de ene en de andere kant van de weg te parkeren, moet automobilisten ‘zigzaggen’, wat nog lastiger is en dus nog meer verkeersremmend werkt.
Overdag als de geparkeerde auto’s weg zijn, kan -als de kinderen buiten spelen-, een oud kinderfietsje op straat, als een soort waarschuwing voor het verkeer dienen.

En natuurlijk geeft u zelf het goede voorbeeld door in uw eigen en andere (woon)straten rustig te rijden en u niet te laten opjagen door hard rijdend (sluip)verkeer.

Uw lokale CDA fractie zou graag van u horen of  de bovengenoemde ideeën u aanspreken, wat de bezwaren zijn en -als u het toepast- wat u ervaringen zijn. Of misschien heeft u wel andere tips voor het afremmen van het verkeer, zonder dat het geld kost.

Ik kijk uit naar uw reacties!

Nan Zevenhek