Waarborgen veiligheid Waalre Dorp

Art. 39 vragen over waarborgen veiligheid nav maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp

Geachte griffier, 

ZW14 heeft de volgende vragen conform Artikel 39 met mondelinge beantwoording in eerstvolgende raadsvergadering over de maatregelen sluipverkeer Waalre Dorp en wenst deze in de eerstvolgende raadsvergadering (die van 18 februari 2020 dus) beantwoord te zien. 

De Veiligheidsregio Zuidoostbrabant beschrijft op haar website uitgebreid de kernwaarden voor veiligheid in de regio. Zoals Kernwaarde 5 ‘De omgeving maakt snel en effectief optreden van hulpdiensten mogelijk’: ‘Ook bij evenementen moet de aanrijtijd van 2 minuten vanaf een gebiedsontsluitingsweg gegarandeerd zijn.’Gebieden dienen voor hulpverleners van meerdere kanten en bij verschillende windrichtingen goed toegankelijk te zijn.’ ‘Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen bieden ten alle tijden een onbelemmerde doorgang aan hulpdiensten’.

Hierbij ons vragen:

1. Graag overhandiging ( of vooraf schriftelijk toezenden) van een kopie van de mail/brief met het advies van de Veiligheidsregio Zuidoostbrabant, waarin duidelijk de volgende zaken staan:
– dat ze bekend zijn met de effecten van de verkeersmaatregelen sluipverkeer Waalre Dorp voor de bereikbaarheid tijdens een evenement, maar ook regulier voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de sportvelden, de school en het (toekomstig) gezondheidscentrum. Dit betreft m.n. de effecten van het afsluiten van de Werenfriedstraat voor auto’s.
– dat de Veiligheidsregio Zuidoostbrabant in haar advies aangeeft dat de wettelijke opkomsttijden (maximaal 2 minuten vanaf een gebiedsontsluitingsweg) van het Besluit Veiligheidsregio haalbaar en gegarandeerd is, net zoals dat voldaan is aan de eis dat er vanaf alle windrichtingen onbelemmerde doorgang aan hulpdiensten moet zijn. Ofwel dat ze akkoord gaat met de aangepaste bereikbaarheid van Waalre Zuidwest, de school, het (toekomstig) gezondheidscentrum en de sportvelden. 

2. Voorts vragen wij u om aan te geven of er extra eisen cq. beperkingen opgelegd gaan worden aan evenementen die tot op heden gebruik maakten van een afgesloten Markt en delen van de Hoogstraat en Dreefstraat. 

3. De bomen in de Oude Kerkstraat zijn reeds gekapt. Is dit het gevolg van de verkeersmaatregelen? En zo ja, deze maatregelen waren toch tijdelijk en zouden teruggedraaid moeten kunnen worden. Hoe compenseert u deze aantasting van het straatbeeld?

Met vriendelijke groet, namens de fractie ZW14

Bert

Be