Inschrijftermijn glasvezelnetwerk verlengd en aangepaste eigen bijdrage mogelijk!

Op 9 juni heeft de fractie van ZW14 in de gemeenteraad vragen aan het college gesteld over de korte inschrijftermijn en de hoge eigen bijdrage van 1500 Euro,  die bewoners van het buitengebied moeten betalen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk van KT Waalre. Lees hier de vragen) Het college vindt bij monde van de wethouder, de eigen bijdrage niet te hoog en zal daarin dan ook verder geen actie ondernemen. De gemeenteraad denkt hier anders over en is in meerderheid van mening dat hier sprake is van een soort van nutsvoorziening die voor iedereen toegankelijk moet zijn.
De berekende prijs van 6000 Euro door KT Waalre wordt als bijzonder hoog ervaren, daar eerder bedragen van rond de 3500 Euro genoemd zijn. Nagenoeg alle inwoners van Waalre zijn gratis aangesloten, hierdoor worden de verschillen extra groot. Men heeft weinig keuze daar internetdiensten die aangeboden worden, straks uitsluitend middels glasvezel afgenomen kunnen worden. Daarnaast heeft KT Waalre een monopolie positie en is een andere aanbieder voor aansluitingen niet in beeld. Overleg met de door de gemeenteraad aangestelde bestuurder van KT Waalre wordt dan ook noodzakelijk geacht. Dit gesprek zal op korte termijn plaats moeten vinden.

Wat kunt u zelf doen?

Gebruik de extra reactietijd om samen te werken in uw ‘wijk’ (op www.KTWaalre staat welke straten erbij horen). Benader iedereen om na te gaan of ze (wel) een aansluiting willen hebben op het glasvezelnetwerk als de eigen bijdrage veel lager is.
Maak met vertegenwoordigers van uw ‘wijk’ een afspraak met KT Waalre en ga na welke mogelijkheden er zijn voor aanpassing van de eigen bijdrage als meer mensen meedoen.
Bij ZW14 is in ieder geval 1 buurtvereniging bekend die hierover met KT Waalre in gesprek gaat. 
Laat uw volksvertegenwoordigers horen wat uw ervaringen met KT Waalre zijn, zodat ze dat kunnen meenemen in hun gesprek met KT Waalre (waarschijnlijk op 30 juni)!

Uiteindelijk is het in het belang van alle partijen dat zoveel mogelijk inwoners van Waalre aangesloten worden op het glasvezelnetwerk!

Bert (A.J.) Links namens de fractie ZW14

Bijgevoegd een openbare brief die we in supermarkten opgehangen hebben om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Naschrift: op 22 juni 2020 stond in het Eindhovens Dagblad bijgevoegd artikel waaruit bleek dat afhankelijk van het deelnemerspercentage de eigen bijdrage wijzigt! De website van KT Waalre legt dit nogmaals uit. ZW14 hoopt dat dit de betrokken ‘wijken’ stimuleert om als inwoners samen op een zo hoog mogelijk aansluitingspercentage uit te komen. Glasvezelnetwerk is (nog) geen nutsvoorziening, maar wel heel belangrijk voor toekomstige digitale diensten.