Auteur: admin

Zorg dat inwoners kunnen meedenken met de begroting 2023

Het Presidium (daar zitten alleen fractievoorzitters en de burgemeester in) is akkoord gegaan met een procedure voor vaststelling van de begroting waarbij pas heel laat moties en amendement openbaar gedeeld worden. ZW14 vindt dat echter onwenselijk omdat het dan niet mogelijk is om de inhoud te controleren en af te stemmen met anderen. Alleen als amendementen en moties vroegtijdig openbaar bekend zijn, kunnen wij er steun aan verlenen. Zelf zullen wij onze eventuele concept moties en amendementen al voor de oordeelsvormende vergadering van 18 oktober a.s. openbaar en met u en het college delen, zodat daar dan al een inhoudelijke bespreking mogelijk is.

Motie voor sneller en meer sociale woningbouw

Samen met AWB dient ZW14 vanavond (20 sept 22) een zogeheten ‘Motie Vreemd aan de orde van de dag’ in:

Er veel mensen wachten op een sociale huur- of koopwoning.
Bij particuliere initiatieven de systematiek van toewijzing van sociale huur- of koopwoningen tot op heden niet in  afspraken met ontwikkelaars is vastgelegd
Überhaupt niet controleerbaar is of woningen nog beschikbaar zijn voor sociale huur – een van de mogelijkheden is om kaders hierover vast te leggen voor afspraken in de anterieure overeenkomst.

Verzoekt het college:
Alle mogelijkheden te onderzoeken om tot een versnelling van sociale woningbouw te komen en zeker te stellen dat deze gebouwd wordt en beschikbaar blijft voor de betreffende doelgroep inclusief de mogelijkheden voor controle op naleving. Waar relevant mogelijkheden voor versnelling direct toe te passen.

Volg de vergadering of bekijk deze achteraf via:
Raadsvergadering (besluitvormend) 20 september 2022 – Gemeente Waalre

Zie ook onze Artikel 39 vragen over dit onderwerp:
Kaders voor anterieure overeenkomst met particulier ontwikkelaars sociale woningbouw – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre

Kom naar de Openraad Waalre op 4 september!

Jullie zijn van 12 tot 16 uur hartelijk welkom in de raadszaal van het Huis van Waalre om kennis te maken met de nieuwe gemeenteraad en te sparren met hen over wat ze allemaal doen of gedaan hebben en hoe ze werken.
Er staat een laptop met Youtube-films over de gemeenteraad. Neem samen met een raadslid de vragenlijst door en vergroot je kennis! Als attentie voor je belangstelling krijg je van ons een kaartje met belangrijke informatie over de gemeenteraad.
Voor kinderen ligt er papier en zijn er stiften, om een tekening voor de nieuwe burgemeester te maken.
Daarnaast is er natuurlijk in de rest van het Huis van Waalre ook heel veel te doen!

Wel/niet een raadsprogramma steunen?

ZW14 heeft slechte ervaringen met coalitie/ oppositiestructuren en het daarbij horende machtsdenken. Daarom was ZW14 teleurgesteld in het advies van Harrie Timmermans dat een beperkt aantal fracties een voorstel zou maken voor een raadsprogramma. Diezelfde fracties zouden ook wethouders voordragen en selecteren. In plaats van dat alle fracties hieraan mee zouden doen. ZW14 heeft daarom zelf het initiatief genomen om in ieder geval onze belangrijkste punten met alle fracties te delen. In een bijeenkomst met een open sfeer en waar goed naar elkaar geluisterd werd hebben we een conceptversie van het raadsprogramma kunnen becommentariëren. Het is nog onbekend of onze suggesties zijn overgenomen. Lees meer over onderwerpen die voor ZW14 belangrijk zijn. Papier is echter geduldig, het gaat uiteindelijk om de daden en HOE uitvoering aan het raadsprogramma gegeven wordt! ZW14 hoopt dat de nieuwe wethouders lef en creativiteit hebben en de kennis en ervaring van ALLE raadsleden benutten. Wordt vervolgd!

Opvang asielzoekers keihard nodig

ZW14 steunt het college van burgemeester en wethouders bij hun inzet voor de crisisnoodopvang van asielzoekers in Waalre: dat is keihard nodig, gezien de mensonterende situaties in Ter Apel. Het is een voorrecht om in een mooie gemeente en in een vrij land als Nederland te wonen. Meer doen kan ook:

NB. In april heeft ZW14 vragen over de (on)mogelijkheden van inzet schoolwoningen voor vluchtelingen – Schriftelijke vragen – Gemeente Waalre gesteld. Helaas was dat niet mogelijk.


Het zebrapad op de Bergstraat is klaar!

In maart deed de toenmalige wethouder Verkeer hierover een toezegging. Maar die was nergens in de stukken terug te vinden. ZW14 heeft daarom vragen hierover gesteld, waaruit bleek dat het zebrapad voor de zomer aangelegd zou worden. Dat is nu dus gebeurd. Veel veiliger voor voetgangers!

Onze 2 zetels behouden!

De gekozen raadsleden Nan Zevenhek en Ad Dams gaan met ondersteuning van Bert Links, Ad van Ginneken, Marja van Greunsven en Maria van der Sar keihard aan de slag om zich weer 4 jaar in te zetten voor een nog mooier Waalre!

ZW14 feliciteert de grote winnaar van de verkiezingen, namelijk het CDA en in het bijzonder Tanja de Leeuw: zij heeft zodanig veel voorkeursstemmen gekregen dat ze op eigen kracht in de gemeenteraad komt. Een bijzonder actieve inwoner, die voor een fris geluid in de gemeenteraad kan zorgen.

Tien voor Teun

Tien voor Teun was een van die verrassende ontmoetingen tijdens het rondbrengen van de folders. Ik zag bijgevoegde mooie regenton staan en kwam in gesprek met Teun. Een sociaal bewogen inwoner van de Voldijn. Die eens in de 6 weken voor 10 mensen uit de buurt een mooie gezellige maaltijd kookt.

Zo kan het ook

Iemand anders maakte zich grote zorgen om een boom die heel scheef stond. Vervolgens kwam het gesprek op speelveldjes, hondenpoep, hardrijdende auto’s, maar ook ideeën voor oplossingen.
In Hoogh Waalre was er een kritische inwoner die precies ons standpunt wilde weten over de energietransitie en buurtaccu’s.
Bij andere ontmoetingen ging het om het fijne wonen in Waalre, de solidariteit achter belasting betalen, wateroverlast etc.
Jammer dat de campagnetijd weer bijna voorbij is. Ik hoop dat u mij ook na de verkiezingstijd blijft aanspreken! Voor de komende dagen: elke stem telt, dus ga stemmen!
Nan Zevenhek, lijsttrekker ZW14.

Betrokken kiezers

Luister naar waarom een betrokken kiezer in Waalre op lijst 5 van ZW14 stemt. Want wat politici in het verleden hebben gedaan, zegt iets over hun aanpak voor de toekomst. Bijvoorbeeld de aanpak van de energietransitie die door de oorlog in de Oekraïne alleen maar urgenter is geworden. Dat vereist lef en verdieping in mogelijkheden en samenwerking met u, ondernemers en natuurlijk de andere politieke partijen in Waalre.

Voor Instagramgebruikers: Een betrokken kiezer legt uit waarom ze op lijst 5 ZW14 stemt

Met sport Waalre nog mooier maken!

Gisteravond (9 maart) was er een goed georganiseerde ontmoeting tussen politiek, sport en inwoners. Met een mooie opening door RanomiKromowidjojo. Iedere politieke partij deed een pitch over haar speerpunten, gevolgd door tafelgesprekken. ZW14 mocht aanschuiven bij het onderwerp beweegvriendelijke omgeving
Lees hier wat onze speerpunten voor sport zijn.

De ‘derde helft’ was ook heel erg leuk. O.a. maakte iemand mij attent op De Speeltuinbende waarbij speeltoestellen voor jong en oud! aantrekkelijk zijn en er ook nog mooi uitzien. Weer inspiratie opgedaan! Bedankt Tessa, Ton, Michiel, Yente en Remko.