Auteur: admin

Op 18 juni besluit over Heikantstraat en bespreking Kadernota

De raadsvergadering begint om 19.30 uur met een besluit over het beschikbaar stellen van een krediet voor de herinrichting van de Heikantstraat en de Traverse Noord. Het gaat om vele miljoenen Euros. Verwacht wordt dat meerdere fracties voor de veiligheid van inwoners graag de 30 km snelheid al bij de komgrens willen laten ingaan, maar hebben ze daar ook geld voor over? De geschatte kosten zijn 55 – 140 k Euro. Diezelfde avond wordt de Kadernota oordeelsvormend besproken. Er staan vele bezuinigingen in die inwoners ook direct raken. Elders op deze website staat onze eerste reactie. Wordt vervolgd!

Frustraties van een fractie: meer ambtenaren – minder uitvoering

Besturen is vooruitzien. Helaas niet in Waalre. Afgelopen jaren is gevraagd om meer ambtenaren aan te mogen nemen, wat ook gebeurd is. Maar in de Kadernota 2025 wordt nu plotseling gevraagd om grote bezuinigingen op de uitvoering, met direct gevolgen voor onze inwoners. Bijvoorbeeld door  sportstimulering voor vergroten van het zelfbewustzijn en de weerbaarheid van kinderen (14.000 Euro) te stoppen. Terwijl de niet te plannen kosten voor jeugdzorg met tonnen per jaar toenemen. Ook op het geldzorgenbeleid wordt bezuinigd ‘omdat het geen wettelijke verplichting is’.
Vorig jaar nog had de gemeenteraad juist besloten om geldzorgen goed aan te pakken, omdat het binnen gezinnen leidt tot veel stress.

Op 18 juni neemt de gemeenteraad ook een besluit over reconstructie van de Heikantstraat: de kosten hiervoor bedragen 3.8 miljoen Euro. Alle bomen direct langs de weg worden gekapt, het wegdek wordt totaal vernieuwd en ‘iets smaller gemaakt’ en het fietspad wordt verplaatst. Voor wie doen we dit?
In onze ogen trekt deze reconstructie meer en vooral hardrijdend verkeer vanuit Valkenswaard door Waalre-Dorp aan. Maar voor een visuele groene versmalling -met drempel- bij de entree van het dorp om het verkeer af te remmen, is geen budget beschikbaar (maximale kosten 210.000 Euro). Z

Frustaties van een fractie: meer ambtenaren – minder uitvoering

De stukken (”2e Turap en Kadernota”) staan o.a. Oordeelsvormende bijeenkomst 18 juni 2024 – Gemeente Waalre . Neem voor vragen gerust contact op met fractieZW14 @ gmail.com.

Onze volledige reactie volgt later.
Voor nu ter afleiding zelf Vlierbloesemlimonade maken

Eindelijk verbod doorgaand vrachtverkeer

De realisatie van het fysieke vrachtwagenverbod op de Eindhovenseweg wordt in de eerste week van juni 2024 ingevoerd. Het verbod voor doorgaand vrachtverkeer door Waalre-dorp wordt op 10 juni 2024 geëffectueerd.
In eerste instantie wilde het college alleen een verbod op de Eindhovenseweg doorvoeren, maar de gemeenteraad heeft herhaaldelijk aangegeven dat een sluiproute voor doorgaand vrachtverkeer via Waalre-dorp ongewenst was. Na veel onderzoek bleek dat dat gevaar inderdaad aanwezig was en heeft de gemeenteraad unaniem gekozen voor een verbod op doorgaand vrachtverkeer ook in Waalre-dorp..

Wat hieraan vooraf ging? Zoek op deze website op ‘vrachtwagen’. De bron voor de informatie over invoering van het vrachtwagenverbod is de Raads Informatie Brief (RIB) over de Eindhovenseweg:

Een mystery guest bij het CMD…

Raadsleden zijn niet alleen volksvertegenwoordiger, maar hebben ook een ‘controlerende taak’, waarmee ze het College controleren op uitvoering van afspraken. Hoe een fractie dat doet, bepaalt het zelf. Dat kan door gesprekken met inwoners, bezoeken van organisaties, meedoen met evenementen etc. ZW14 doet dat o.a. door als ‘mystery guest’ op te treden. Bijvoorbeeld bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname. Dat houdt regelmatig spreekuur en ZW14 ging daar langs, omdat ze wilde weten of het CMD antwoord heeft op een vraag die te maken heeft met zogeheten mantelzorgwoningen. Dat zijn tijdelijke kleine woningen in de tuin, voor hetzij een mantelzorger, hetzij iemand die mantelzorg nodig heeft. Om dat vergunningvrij te kunnen doen is een medische verklaring of mantelzorgverklaring nodig. Het was onduidelijk hoe je die kan krijgen. Uit ons bezoek bij de CMD bleek dat het ook daar niet duidelijk was. Gezien de wens om juist inwoners zelf de mogelijkheid te geven om een mantelzorgwoning te kunnen plaatsen, heeft ZW14 daarom zogeheten ‘Artikel 39 vragen‘ gesteld. Dat zijn openbare vragen, waarop het antwoord ook openbaar is. Hopelijk geeft dit duidelijkheid.


Op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.30 uur zijn er inloopspreekuren bij het CMD in het Medisch Centrum Aalst, Raadhuisstraat 6 in Aalst.

Waarom moet de Heikantstraat uberhaupt op de schop?

Op 4 juni bespreekt de gemeenteraad plannen om de Heikantstraat voor 4.2 miljoen Euro te reconstrueren: o.a. alle bomen direct langs de rijbaan verdwijnen en het fietspad verschuift 50 cm richting de rijbaan. Uit vragen van ZW14 bleek dat het technisch ook mogelijk is alleen het wegdek aan te pakken voor pakweg 800.000 Euro. Wat is de meerwaarde voor Waalrese inwoners om 4.2 miljoen Euro uit te geven? Ons inziens leidt deze reconstrucite tot verkeer dat sneller rijdt, ofwel extra verkeer aantrekt. Het is ZW14 gelukt om een aanvullend scenario’s voor de entree voor het dorp te laten maken. Namelijk een waarbij vanaf de bebouwde komgrens de snelheid direct van 60 km/uur naar 30 km.uur gaat met een visuele versmalling met meer groen .
Toch vraagt ZW14 zich nog steeds af waarom de Heikantstraat uberhaupt op de schop moet. Onderstaande schitterende bomenrij gaat verdwijnen, terwijl er standaard verkeersborden bestaan om automobilisten te waarschuwen voor ‘bomen dicht langs de weg’.

Mantelzorgwoningen moeten ook binnen bebouwde kom mogelijk zijn!

ZW14 heeft signalen gekregen van inwoners, over hun ervaringen met mantelzorgwoningen in Waalre en maakt zich daar zorgen over. Uit eigen onderzoek blijkt dat inwoners bijvoorbeeld te horen krijgen dat mantelzorgwoningen alleen geplaatst mogen worden als je in het buitengebied woont. Dat heeft de gemeenteraad echter nooit zo besloten. In oudere bestemmingsplannen kan het gewoon wel binnen de bebouwde kom, maar bij de invoering per 1 januari 2024 van de Omgevingswet en het zogenaamde Omgevingsplan kan dat niet meer. Als raadslid kun je vragen stellen aan het College die binnen 6 weken beantwoord dienen te worden. Lees hier onze vragen. over deze onbedoelde (?) wijziging in het Omgevingsplan. Gebruik de zoekterm ‘mantelzorgwoning’ voor meer informatie over dit onderwerp op onze website.

Tijdelijke woningen ten oosten van Onze Lieve Vrouwedijk

Op 16 april heeft de gemeenteraad de Stedebouwkundige Visie Waalre noord fase 3 vastgesteld. ZW14 had drie aandachtspunten:
– direct betrekken van omwonenden bij inpassing van bijvoorbeeld de brede school: er zal een Omgevingsdialoog plaatsvinden, waar dit onderdeel van is.
– de toekomstige verkeersstromen en de veiligheid van naar schoolgaande kinderen: wordt verder onderzocht
– de uitvoering van haar amendement van 24 januari 2023 voor een flexibele inzet van gronden die toegevoegd zijn aan het plan, zodat toekomstige generaties daar opnieuw een besluit over kunnen nemen. Bijvoorbeeld weer inzetten voor natuur, landbouw, bedrijven of juist weer woningbouw: Pagina 46 van de Gebiedsvisie licht toe dat gronden ten oosten van de Onze Lieve Vrouwedijk nog geen permanente bestemming krijgen, maar tijdelijke woningen. ZW14 zal het vervolg hierop uiteraard in de gaten houden! Maar fijn dat er geluisterd is naar de gemeenteraad. Lees hier meer..

Vragen over Traverse en uitleg over standpunt Heikantstraat

Aanwonenden van het eerder aangelegde stuk Traverse Zuid ondervinden nog steeds veel hinder van teveel en te hard rijdend verkeer. Dat wordt o.a. veroorzaakt doordat drempels verlaagd zijn of zelfs weggehaald. Deze zijn niet gecompenseerd door verkeersremmende maatregelen elders. ZW14 hoopt dat er nog aanvullende maatregelen genomen worden, of dat bij het laatste stuk van de Heikantstraat -bij de entree van het dorp- een 30 km regime gaat gelden, waarbij het verkeer flink afgeremd wordt.
Bijgevoegd vragen over de Traverse en uitleg over het standpunt van de gemeenteraad bij de kaders voor de Heikantstraat.

Molenstraat

Daarom geen tweede Oost-Westverbinding

Uit het Verkeersplan uit 2006 (!) dat op verzoek van de toenmalige raad is opgesteld, blijkt dat een verbinding tussen de Burg. Mollaan en de OLV Dijk leidt tot een toename van het verkeer op de Traverse naar 20.000 stuks per etmaal. Alleen als deze gecombineerd wordt met een westelijke randweg zal er geen overlast ontstaan. Dat zou dus een enorm beslag leggen op het buitengebied, nog afgezien van de kosten. Aangezien er geen draagvlak was voor een westelijke randweg en toename van doorgaand verkeer in Waalre-Dorp ongewenst, wil de meerderheid van de fracties geen tweede Oost-Westverbinding. Voor calamiteiten zijn er alternatieve routes voor de brandweer, politie en ambulance.

Omdat de Westparallel inmiddels is gerealiseerd kan Waalre maatregelen nemen om haar wegen minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. Ofwel de reistijd vergroten door lagere snelheden af te dwingen. Vraag bij fractieZW14@gmail.com het volledige rapport op, dan kan het via WeTransfer verzonden worden.Onderzoek mantel(zorg)woningen

Er is een groot tekort aan woningen in Waalre. Daarom worden er verschillende nieuwe wijken ontwikkeld die helaas ten koste gaan van ons mooie buitengebied. En dat is nog steeds niet genoeg en kan jaren duren. Al verschillende keren heeft ZW14 gewezen op regelingen bij andere gemeenten om het inwoners gemakkelijker te maken om woningen te splitsen, mantelzorgwoningen te bouwen. Sommige gemeenten staan zelfs toe om zonder dat er nu mantelzorg nodig is al een mantelzorgwoning te bouwen. In Bergeijk mag je ook een tijdelijke woning plaatsen om tegemoet te komen aan de vraag naar kleine woningen.

ZW14 heeft een Quick Scan gedaan van de informatie op de website van Waalre en regelingen bij andere gemeenten. Naar aanleiding hiervan heeft ze zogeheten Artikel 39 vragen gesteld. Ook doet ze een oproep aan inwoners van Waalre om hun ervaringen met de vergunningverlening rond mantelzorgwoning of woningsplitsing met ZW14 te delen. Met als doel een onderbouwde inbreng in de vergadering van 14 mei a.s. over de Woon-zorg visie. Lees hier onze vragen en Quick Scan.

Wat zijn uw ervaringen met mantelzorgwoningen in Waalre? Is de info op de www.waalre.nl gemakkelijk te vinden en duidelijk? Heeft u hulp gekregen van de gemeente? Hoe lang duurde het voor u een vergunning had? Of is het niet gelukt? Hoeveel kostte het? etc. Mail uw ervaringen naar fractieZW14@gmail. Wij zullen dat geanonimiseerd gebruiken om de gemeenteraad te overtuigen het gebruik van mantelzorgwoningen, maar ook woningsplitsing en ‘mantelwoningen’ aantrekkelijker te maken. Nan Zevenhek, fractievoorzitter ZW14