Auteur: admin

Tijdelijke woningen ten oosten van Onze Lieve Vrouwedijk

Op 16 april heeft de gemeenteraad de Stedebouwkundige Visie Waalre noord fase 3 vastgesteld. ZW14 had drie aandachtspunten:
– direct betrekken van omwonenden bij inpassing van bijvoorbeeld de brede school: er zal een Omgevingsdialoog plaatsvinden, waar dit onderdeel van is.
– de toekomstige verkeersstromen en de veiligheid van naar schoolgaande kinderen: wordt verder onderzocht
– de uitvoering van haar amendement van 24 januari 2023 voor een flexibele inzet van gronden die toegevoegd zijn aan het plan, zodat toekomstige generaties daar opnieuw een besluit over kunnen nemen. Bijvoorbeeld weer inzetten voor natuur, landbouw, bedrijven of juist weer woningbouw: Pagina 46 van de Gebiedsvisie licht toe dat gronden ten oosten van de Onze Lieve Vrouwedijk nog geen permanente bestemming krijgen, maar tijdelijke woningen. ZW14 zal het vervolg hierop uiteraard in de gaten houden! Maar fijn dat er geluisterd is naar de gemeenteraad. Lees hier meer..

Vragen over Traverse en uitleg over standpunt Heikantstraat

Aanwonenden van het eerder aangelegde stuk Traverse Zuid ondervinden nog steeds veel hinder van teveel en te hard rijdend verkeer. Dat wordt o.a. veroorzaakt doordat drempels verlaagd zijn of zelfs weggehaald. Deze zijn niet gecompenseerd door verkeersremmende maatregelen elders. ZW14 hoopt dat er nog aanvullende maatregelen genomen worden, of dat bij het laatste stuk van de Heikantstraat -bij de entree van het dorp- een 30 km regime gaat gelden, waarbij het verkeer flink afgeremd wordt.
Bijgevoegd vragen over de Traverse en uitleg over het standpunt van de gemeenteraad bij de kaders voor de Heikantstraat.

Molenstraat

Daarom geen tweede Oost-Westverbinding

Uit het Verkeersplan uit 2006 (!) dat op verzoek van de toenmalige raad is opgesteld, blijkt dat een verbinding tussen de Burg. Mollaan en de OLV Dijk leidt tot een toename van het verkeer op de Traverse naar 20.000 stuks per etmaal. Alleen als deze gecombineerd wordt met een westelijke randweg zal er geen overlast ontstaan. Dat zou dus een enorm beslag leggen op het buitengebied, nog afgezien van de kosten. Aangezien er geen draagvlak was voor een westelijke randweg en toename van doorgaand verkeer in Waalre-Dorp ongewenst, wil de meerderheid van de fracties geen tweede Oost-Westverbinding. Voor calamiteiten zijn er alternatieve routes voor de brandweer, politie en ambulance.

Omdat de Westparallel inmiddels is gerealiseerd kan Waalre maatregelen nemen om haar wegen minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. Ofwel de reistijd vergroten door lagere snelheden af te dwingen. Vraag bij fractieZW14@gmail.com het volledige rapport op, dan kan het via WeTransfer verzonden worden.Onderzoek mantel(zorg)woningen

Er is een groot tekort aan woningen in Waalre. Daarom worden er verschillende nieuwe wijken ontwikkeld die helaas ten koste gaan van ons mooie buitengebied. En dat is nog steeds niet genoeg en kan jaren duren. Al verschillende keren heeft ZW14 gewezen op regelingen bij andere gemeenten om het inwoners gemakkelijker te maken om woningen te splitsen, mantelzorgwoningen te bouwen. Sommige gemeenten staan zelfs toe om zonder dat er nu mantelzorg nodig is al een mantelzorgwoning te bouwen. In Bergeijk mag je ook een tijdelijke woning plaatsen om tegemoet te komen aan de vraag naar kleine woningen.

ZW14 heeft een Quick Scan gedaan van de informatie op de website van Waalre en regelingen bij andere gemeenten. Naar aanleiding hiervan heeft ze zogeheten Artikel 39 vragen gesteld. Ook doet ze een oproep aan inwoners van Waalre om hun ervaringen met de vergunningverlening rond mantelzorgwoning of woningsplitsing met ZW14 te delen. Met als doel een onderbouwde inbreng in de vergadering van 14 mei a.s. over de Woon-zorg visie. Lees hier onze vragen en Quick Scan.

Wat zijn uw ervaringen met mantelzorgwoningen in Waalre? Is de info op de www.waalre.nl gemakkelijk te vinden en duidelijk? Heeft u hulp gekregen van de gemeente? Hoe lang duurde het voor u een vergunning had? Of is het niet gelukt? Hoeveel kostte het? etc. Mail uw ervaringen naar fractieZW14@gmail. Wij zullen dat geanonimiseerd gebruiken om de gemeenteraad te overtuigen het gebruik van mantelzorgwoningen, maar ook woningsplitsing en ‘mantelwoningen’ aantrekkelijker te maken. Nan Zevenhek, fractievoorzitter ZW14

Stresstest verkeerstromen bij een calamiteit

Is Waalre voorbereid op verkeersstromen die regionaal ontstaan bij een calamiteit, zoals bijvoorbeeld woensdag 13 maart?
– Ligt er een plan met regulering van de verkeersstromen klaar voor dergelijke noodsituaties?
– Als een dergelijk plan bestaat: Is dat gevolgd en zo nee, waarom niet?
– Gezien de grote hoeveelheid stilstaand verkeer in met name Waalre-Dorp: zijn er lokale (evacuatie)plannen om bijvoorbeeld met verkeersregelaars de doorstroming rustig maar gestaag te laten verlopen en bijvoorbeeld ook de verkeerslichten bij de uitgang van ons dorp naar het zuiden te overrulen (of juist andersom)?
– Wanneer en door welke partijen wordt deze calamiteit van 13 maart en m.n. de afhandeling van verkeersstromen geëvalueerd?
– Is u bekend hoeveel mensen lokaal de NL-Alert hebben ontvangen en zich dus bewust waren van de gevaarlijke situatie? Dit i.v.m. het verdwijnen van het luchtalarm?
Luister naar het antwoord van de burgemeester bij agendapunt 3:
Vergadering Raadsvergadering 19-03-2024 Gemeente Waalre (raadsinformatie.nl)

Zeer interessante bijeenkomst van de Ergon

‘Heel verhelderend en een echter eye-opener, ‘Ergon redeneert vanuit mensen en zorgt dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op de goede plek komen’ ‘Nooit geweten dat er zoveel bedrijven samenwerken met Ergon’. En nog veel meer positieve reacties van Ad Dams en Marja van Greunsven n.a.v. hun bezoek aan de Ergon (de regionale organisatie voor beschut werk) op woensdag 13 maart. Ergon organiseert regelmatig bijeenkomsten en excursies om volksvertegenwoordigers te laten zien wat ze doen. Een half jaar terug bijvoorbeeld naar de werklocatie bij de Daf en de wassarij van Ergon in Veldhoven. Dergelijke excursies zijn een mooi onderdeel van het raadswerk, omdat je op plekken komt waar je normaal gesproken niet komt en je blikveld verruimt.

Ergon werkt heeft ook eigen werkleerbedrijven op verschillende locaties in de regio. Lees meer over de verhalen van Ergon.

Een diep treurig bericht

Raadslid Frank Oolbekkink (49) overleden – Nieuws – Gemeente Waalre

Hoe onwerkelijk. Hoe verschrikkelijk. Op donderdag 7 maart is raadslid Frank Oolbekkink plotseling overleden. Hij was sinds 2021 fractievertegenwoordiger van de VVD en sinds maart 2022 lid van de gemeenteraad. Frank heeft maar 49 jaar mogen worden.

In de eerstvolgende raadsvergadering na de uitvaart wordt stilgestaan bij Franks raadslidmaatschap en overlijden. Het gemeentebestuur van Waalre wenst zijn vrouw Dagmar, dochters Iris en Eline, familie en vrienden veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

ZW14 wil Frank bedanken voor alles wat hij gedaan heeft voor de Waalrese gemeenschap.

Resultaat: bomen weg

De Heikantstraat wordt een ‘mooie’ 60 km weg, waar vrachtwagens elkaar met 60 km/uur kunnen passeren. Het fietspad komt dichter langs de rijbaan te liggen, zonder heggen ertussen ‘want die zijn te duur’. Door samenwerking van PvdA, AWB en ZW14 heeft de wethouder wel toezeggingen gedaan over een groene entree van Waalre. Ook wordt onderzocht of de 30 km zone eerder kan beginnen, zodat auto’s niet meer het dorp binnen denderen. Helaas blijft men vasthouden aan de landelijke richtlijnen voor de inrichting van wegen. De monumentale bomen bij de entree van Waalre-Dorp zullen zeer waarschijnlijk sneuvelen door het star vasthouden aan die regels.  ‘Groen hoeft niet perse een boom te zijn.’ ZW14 heeft daarom tegen het ontwerp gestemd. Een meerderheid stemde voor. Uit het definitieve ontwerp moet blijken of de wethouder toch nog enigszins naar de gemeenteraad heeft geluisterd.

Tegen de voorgestelde reconstructie Heikantstraat

Op 27 februari 2024 besluit de gemeenteraad Waalre of ze wel of niet instemt met de gehanteerde kaders voor de reconstructie van de Heikantstraat.
ZW14 zal tegentemmen omdat ‘Het voorliggende voorstel is volledig gebaseerd op faciliteren van vrachtwagens en autoverkeer en toepassing van CROW richtlijnen en mist daardoor kansen om hun snelheid al buiten het dorp omlaag te brengen, terwijl het belang van onze inwoners en behoud van de karakteristieke monumentale  bomen net buiten het dorp niet zijn meegenomen.’

Samen met de PvdA en AWB wordt een motie ingediend om de kaders te verbeteren. O.a. dat niet standaard alle richtlijnen van de CROW (een landelijke organisatie over inrichting van wegen, waardoor alle wegen er hetzelfde uitzien) worden toegepast, maar maatwerk. Ofwel gekeken wordt naar wat met behoud van karakteristieke lokale kenmmerken mogelijk is in combinatie met de lokale verkeersproblemen.

In Waalre is het probleem dat jarenlang doorgaand verkeer gefaciliteerd is. DAT MOET STOPPEN.

Bijgevoegde brief is naar alle raadsleden gestuurd. https://zw14.nl/faciliteren-doorgaand-verkeer-ongewenst/