Maatregelen tegen verkeersoverlast: NU realiseren.

Op 18 oktober 2021 is de Westparallel N69 geopend. Vele mensen en gemeenten hebben jarenlang samen gewerkt om dit resultaat te bereiken. Om te zorgen dat de effectiviteit van de nieuwe weg optimaal is, staat in de overeenkomst van de Provincie met o.a. Waalre dat ‘de gemeente voorrang geeft aan doeltreffende maatregelen ter voorkoming van sluipverkeer’. In 2012 is al in het Gebiedsakkoord vastgelegd dat de doorgaande wegen als verblijfsgebied moeten worden ingericht. Daarom houdt ZW14 vast aan maximaal 30 km/uur op de Eindhovense weg. Ook  het eerder afgesproken maximaal aantal voertuigen per etmaal op de Ehv.weg en het vrachtwagenverbod moeten gehandhaafd blijven. Anders had die 140 miljoen Euro voor de Westparallel N69 beter aan iets anders uitgegeven kunnen worden!

Tering naar de nering
De begroting van Waalre laat zien dat wij zeer zuinig dienen om te gaan met onze financiële middelen. Ofwel de tering naar de nering zetten. Voorstellen om dure projecten uit te voeren moeten kritisch bekeken worden. ZW14 stemt bijv. tegen de aanleg van het doortrekken van de Sophiastraat naar de Hut van Mie Pils: ga hardrijders en stofoverlast op de Hutdijk tegen met snelheidsbeperking en wegversmallingen van natuurlijk materiaal. Wateroverlast door zware regenval komt vaker voor. Los deze problemen niet op door de keuze voor dure extra riolering,  wij doen een beroep op de solidariteit van inwoners. Zorg dat waar het kan, inwoners maximaal gemotiveerd worden om regenwater in eigen tuin op te slaan en lokaal te infiltreren.
Nut en noodzaak van voorstellen moeten zorgvuldig afgewogen worden. Zo houden we voldoende geld over voor noodzakelijke uitgaven in de sociale sector.

Zorgvuldige besluitvorming nodig voor draagvlak
Niets doen is geen optie bij de Energietransitie. Waalre mag geen Free Rider zijn die de lasten voor het grootschalig opwekken van energie bij buurgemeenten legt. Daarom ontkomt Waalre niet aan het aanleggen van zonneparken. Helaas lukt het onvoldoende om alle grote daken te benutten voor zonne-energie: technische en juridische redenen belemmeren dat. In een Milieu Effect Rapportage zijn zoeklocaties voor windenergie in de hele regio beoordeeld op allerlei aspecten. Vervolgens hebben andere gemeenteraden zoeklocaties geschrapt die relatief gunstig voor windenergie uitvielen. Daardoor bleef alleen een zoeklocatie bij De Hogt voor windenergie over. Door deze wijze van ‘besluitvorming’ gaat ZW14 niet akkoord met de Regionale Energie Strategie .

Zelfstandig Waalre 2014
ZW14