Tijdverdrijf gemeenteraad Waalre

Op 18 april j.l. werd het belangrijke onderwerp Geldzorgenbeleid (voorheen Armoedebeleid) behandeld in de gemeenteraad. De wethouder had in een zogeheten Reactieformulier gereageerd op de vele vragen van de raadsleden. Tijdens de raadsvergadering bleek ook dat Waalre al saneringskrediet toepast. Dat is gewoon bestaand beleid, maar stond niet expliciet genoemd. Daarom trok ZW14 de door haar aangekondige motie in, omdat deze overbodig was geworden.
Afgezien van een politieke discussie over wel of niet verhoging van de bijstandsnorm van 120 naar 130% versus het toepassen van maatwerk (waar ZW14 een voorstander van is), waren ingediende amendementen en moties overbodig, omdat het al in een of andere vorm in de stukken stond, of in het reactieformulier of bestaand beleid was. Met een zogeheten stemverklaring gaf ZW14 aan dat ze om die reden (‘overbodig’) niet instemde met het amendement of motie. De betreffende amendementen en moties kregen toch voldoende stemmen en indieners waren hier trots op. Ze hadden echter geen toegevoegde waarde voor het beleid. Maar door het grote tijdsbeslag moest de vergadering die erna gepland stond weer uitgesteld worden. Jammer, tijdverdrijf dus.