Geamendeerde zienswijze op concept RES 1.0 aangenomen

Op 22 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Waalre een besluit genomen over de zienswijze die ze indient op de zogenaamde ‘concept Regionale Energie Strategie 1.0‘.

Er waren veel Amendementen en Moties, maar onder het vakkundige voorzitterschap van de burgemeester, de goede uitleg van de wethouder en samenwerking van fracties is er een goed resultaat geboekt:
Waalre past de zienswijze op de concept Regionale Energie Strategie 1.0 op een aantal punten aan.

Belangrijkste wensen van de gemeenteraad waren:
– beperk het deel van het zoekgebied in het Achtereind dat gebruikt wordt voor zonnepanelen en waarborg dat natuur zich daar kan ontwikkelen
– ontwikkelingen voor opwekken van zon- en windenergie mogelijk geen schadelijke gezondheidseffecten veroorzaken bij inwoners
– Waalre onderstreept het belang van bescherming van de toekomstige zoetwatervoorraad en is in zogenaamde grondwaterbeschermingsgebieden terughoudend met koude/warmteopslag
– de regio wordt gevraagd in Den Haag te bepleiten om wettelijke belemmeringen voor zon op grote daken weg te nemen (bijv. doordat partijen netwerkcapaciteit claimen lang voordat ze deze daadwerkelijk gaan gebruiken, maar waardoor grote daken geen netwerkcapaciteit toegewezen kunnen krijgen).
– zonder geld geen energietransitie: de centrale overheid dient voldoende financiële middelen ter beschikking te stellen.

De wethouder gaf helaas aan dat op dit moment er onvoldoende capaciteit is om draagvlak bevorderende maatregelen te nemen. Om die reden zijn een heleboel Moties ‘aangehouden’. Wel zal het College blijven zoeken naar alternatieve gebieden en oplossing voor het opwekken van energie.
Uiteraard kunnen politieke partijen zelf ook acties ondernemen om meer begrip te krijgen voor de maatregelen van de Energiestrategie.
Als u vragen heeft of tegen onze standpunten bent, nodig ons uit! fractieZW14 @ gmail . com.
Naar verwachting zal eind 2021 de definitieve Regionale Energie Strategie vastgesteld moeten worden.

Alle stukken staan hier:
Raadsvergadering (besluitvormend) 22 juni 2021 – Gemeente Waalre

De griffier heeft een overzicht gemaakt van de Amendementen en Moties, dit staat helemaal onderaan de betreffende pagina aan het eind van agendapunt 11.

**** Lees ook over het uiteindelijke stemgedrag van fracties over de amendementen en moties. Tot onze verbazing steunden niet alle fracties bijvoorbeeld onze motie om alternatieven te blijven zoeken.