Op 5 juli is er geen raadsvergadering, wel op 12 juli. Op 14 juli 20.30 uur mogelijk installatie wethouders

Vragen nav wateroverlast

Door de intensieve regenbuien op 26 juni j.l. is er op veel plaatsen in Waalre wateroverlast ontstaan. Wat is hierover bekend bij de gemeente en wat wordt er aan gedaan? ZW14 heeft vragen gesteld, ter beantwoording in de raadsvergadering van 7 juli 2020. Hier staat de raadsagenda en de stukken. (Volg de link naar ‘videotulen’, op het moment van de vergadering kunt u on-line de vergadering volgen). Lees hier onze vragen.

Gerelateerde onderwerpen hierbij zijn ‘droogte’ ‘regenwater’ ‘afkoppelen’. Zoek met deze termen op deze website voor meer informatie.

Naschrift: Volgens de wethouder was de regenbui van een type T=100 dat wil zeggen dat de kans van voorkomen eens in de honderd jaar is. Wat overigens niet betekent dat deze bui niet volgende maand of volgend jaar weer kan plaatsvinden. De norm voor het riool is een bui die eens in de 2 jaar voorkomt. Zwaardere regenbuien zullen dus altijd water op straat geven of andere overlast. Ook zou volgens de wet/jurisprudentie inwoners ‘water te dulden’ hebben op hun perceel als dat bijvoorbeeld van de weg op hun perceel stroomt. (ZW14 zal proberen te achterhalen hoe dit in de wet geformuleerd staat.) De wethouder heeft toegezegd om alle inwoners die nu meldingen hebben gedaan en wateroverlast hebben ondervonden, dat daarmee contact opgenomen wordt en nagegaan welke maatregelen mogelijk zijn. Voorts zal er in het najaar een bijeenkomst zijn over vergroten van waterbewustzijn en documenten als Gemeentelijk Rioleringsplan, kaarten ‘water-op-straat’.  *** wordt vervolgd ***

Inschrijftermijn glasvezelnetwerk verlengd en aangepaste eigen bijdrage mogelijk!

Op 9 juni heeft de fractie van ZW14 in de gemeenteraad vragen aan het college gesteld over de korte inschrijftermijn en de hoge eigen bijdrage van 1500 Euro,  die bewoners van het buitengebied moeten betalen voor een aansluiting op het glasvezelnetwerk van KT Waalre. Lees hier de vragen) Het college vindt bij monde van de wethouder, de eigen bijdrage niet te hoog en zal daarin dan ook verder geen actie ondernemen. De gemeenteraad denkt hier anders over en is in meerderheid van mening dat hier sprake is van een soort van nutsvoorziening die voor iedereen toegankelijk moet zijn.
De berekende prijs van 6000 Euro door KT Waalre wordt als bijzonder hoog ervaren, daar eerder bedragen van rond de 3500 Euro genoemd zijn. Nagenoeg alle inwoners van Waalre zijn gratis aangesloten, hierdoor worden de verschillen extra groot. Men heeft weinig keuze daar internetdiensten die aangeboden worden, straks uitsluitend middels glasvezel afgenomen kunnen worden. Daarnaast heeft KT Waalre een monopolie positie en is een andere aanbieder voor aansluitingen niet in beeld. Overleg met de door de gemeenteraad aangestelde bestuurder van KT Waalre wordt dan ook noodzakelijk geacht. Dit gesprek zal op korte termijn plaats moeten vinden.

Wat kunt u zelf doen?

Gebruik de extra reactietijd om samen te werken in uw ‘wijk’ (op www.KTWaalre staat welke straten erbij horen). Benader iedereen om na te gaan of ze (wel) een aansluiting willen hebben op het glasvezelnetwerk als de eigen bijdrage veel lager is.
Maak met vertegenwoordigers van uw ‘wijk’ een afspraak met KT Waalre en ga na welke mogelijkheden er zijn voor aanpassing van de eigen bijdrage als meer mensen meedoen.
Bij ZW14 is in ieder geval 1 buurtvereniging bekend die hierover met KT Waalre in gesprek gaat. 
Laat uw volksvertegenwoordigers horen wat uw ervaringen met KT Waalre zijn, zodat ze dat kunnen meenemen in hun gesprek met KT Waalre (waarschijnlijk op 30 juni)!

Uiteindelijk is het in het belang van alle partijen dat zoveel mogelijk inwoners van Waalre aangesloten worden op het glasvezelnetwerk!

Bert (A.J.) Links namens de fractie ZW14

Bijgevoegd een openbare brief die we in supermarkten opgehangen hebben om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

Naschrift: op 22 juni 2020 stond in het Eindhovens Dagblad bijgevoegd artikel waaruit bleek dat afhankelijk van het deelnemerspercentage de eigen bijdrage wijzigt! De website van KT Waalre legt dit nogmaals uit. ZW14 hoopt dat dit de betrokken ‘wijken’ stimuleert om als inwoners samen op een zo hoog mogelijk aansluitingspercentage uit te komen. Glasvezelnetwerk is (nog) geen nutsvoorziening, maar wel heel belangrijk voor toekomstige digitale diensten.

Nooit te snel oordelen

‘Geborgde zetels in het waterschap zijn niet democratisch dus ze moeten weg’. Op 5 juni 2020 is het rapport verschenen van een in februari j.l. door de Tweede Kamer ingestelde adviescommissie om in een paar maanden tijd over het bestuur van het waterschap te oordelen. Advies: 3 van de 4 geborgde categorieën moeten maar weg. Alleen de categorie van de politieke partijen blijft over. Terwijl die al een ruime meerderheid heeft in het waterschapsbestuur en juist de belangenrepresentatie mede het draagvlak en succes bepaalt van het waterschap. Lees hier mijn eerste reactie op het advies.

Het ‘nut’ van overbodige Moties

Met Moties kan de gemeenteraad een wens meegeven aan het College. Als bijvoorbeeld bij de behandeling van een onderwerp een wethouder onvoldoende aandacht heeft voor bepaalde groeperingen in de samenleving of niet bereid is na te denken over een bepaalde oplossing voor geconstateerde problemen etc. Dan kan de gemeenteraad via een Motie bij het College min of meer afdwingen om toch datgene te doen wat de gemeenteraad graag wil. Alleen onderbouwd kan het College dan besluiten de Motie niet uit te voeren. Als de gemeenteraad het niet eens is met de wijze van afhandeling kan ze in het uiterste geval het College naar huis sturen.
Het lijkt dus een krachtig middel.

Helaas worden Moties ook ingezet als het College al lang van plan was te doen wat de gemeenteraad wil. Een overbodige Motie dus. Maar met een Motie kun je je ook profileren: kijk eens wat wij als fractie bereikt hebben…. In de digitale raadsvergadering van Waalre van 12 mei 2020 was dat weer eens het geval. Het was al laat in de avond, de beantwoording van de wethouder op de wensen was duidelijk, maar toch werden de Moties gewoon ingediend. Tegenstemmen lijkt dan vreemd, maar ZW14 heeft toch tegengestemd. Wij willen niet meewerken aan overbodige Moties. Dat hebben we ook via een stemverklaring laten weten. Maar dat zal er wel niet bij verteld worden als fractie enthousiast over hun aangenomen motie vertellen ‘en ZW14 was tegen’.

Maar ja, in 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en je moet zorgen voor wat inhoud voor je flyers en advertenties….

Een andere keer: de Controlerende taak, waarom dit zo weinig aandacht krijgt.

Naschrift:
Op 14 mei 2020 waren er veel reacties op Twitter op bovenstaand bericht -wie de schoen past trekt hem aan-. De kern van bovenstaand betoog is dat een motie een duidelijke opdracht moet zijn aan het College, om iets te doen wat het nog niet eerder van plan was. Of bijvoorbeeld bepaalde gevoelens te uiten, zoals ongenoegens over de gang van zaken (als onderdeel van de controlerende taak).
Het is een devaluatie van een Motie als deze ingezet wordt om iets te vragen wat al toegezegd is of gedaan wordt. Dat zou tot een oneindig aantal Moties kunnen leiden, hoe sympathiek, aardig of goed bedoeld een Motie ook klinkt (overigens is het dan juist belangrijk om kritisch te oordelen…). Nu kunnen de Moties van 12 mei 2020 direct van de lijst ‘openstaande Moties’ afgevoerd worden.

Voor complimenten of benadrukken van het belang van acties staan de gemeenteraad andere middelen ter beschikking.

Wat vindt u belangrijker of beter?

Drempels of bloembakken om de snelheid van auto’s in woonstraten te beperken?

Aparte hemelwaterriolen aanleggen (doorlooptijd voor heel Waalre pakweg 40 jaar) of nu al zelf regenwater van het dak in de tuin opvangen?

Een nieuw riool aanleggen terwijl de oude nog niet aan vervanging toe is of lokale zorgorganisaties, onze verenigingen, buurthuizen en ondernemers steunen?

Meer groen in de buurten of meer verstening?

Tijdelijke opvang van regenwater op straat of hele grote riolen aanleggen?

Alles centraal regelen of buurtverenigingen meer zelf laten doen?

Zeer stil asfalt of straatklinkers?

Woningen splitsen voor gebruik van dezelfde stenen door meer mensen of nieuwe woonwijken aanleggen in het groen?

Voedsel uit de omgeving kopen of voedsel van de andere kant van de wereld invliegen?

Gekozen raadsleden van politieke partijen met heel weinig leden of via loting een deel van de gemeenteraadsleden selecteren?

Politiek is keuzes maken en ZW14 vindt het nu al belangrijk om na te denken over bovenstaande keuzes. Of nog heel andere keuzes, waarbij ook u er anders over denkt door de coronacrisis. Soms lijkt het antwoord simpel, maar spelen meer afwegingen. Wij hopen dat zodra de 1,5 meter samenleving het mogelijk maakt om weer fysiek bijeen te komen, hier met u over van gedachten te wisselen. Voor een sterk Waalre straks!

Laat nu uw reactie achter op onze facebookpagina ‘Fractie Zelfstandig Waalre’ of mail ons fractieZW14@ gmail.com. Of neem contact op met een van onze raadsleden!

Nan Zevenhek
fractiemedewerker ZW14

NB. Ook landelijke politici willen graag nadenken over wat er anders moet na de coronacrisis: https://www.trouw.nl/politiek/jesse-klaver-we-moeten-nu-debatteren-over-leven-na-de-coronacrisis~b29a0423/

Er is altijd een nieuw begin

Het is nog te vroeg om vast te stellen dat we het ergste achter de rug hebben, maar op basis van de RIVM cijfers lijkt het aantal ziektegevallen over zijn top heen te zijn. De lockdown is enigszins verlicht, maar een hervatting van het gewone leven van voor het coronavirus is nog niet in beeld. De vraag is gerechtvaardigd of het gewone leven van toen weer zo opgepakt kan worden.

Behalve het persoonlijke leed dat het virus heeft veroorzaakt, zijn er ook afgeleide gevolgen voor de samenleving. In welke omvang en met welke consequenties is voor een groot deel nog moeilijk in te  schatten. Een grotere behoefte aan zorg. Een toename van de werkloosheid. Waalre heeft een relatief hoog aantal ZZP’ers onder zijn beroepsbevolking: welk deel daarvan kan zijn werkzaamheden blijven voortzetten? Sluiting van ondernemingen door het uitvallen van de vraag. Financiële problemen bij verenigingen en wijkcentra door het verbod op samenkomen en daarmee het missen van aanvullende inkomsten. Het wegvallen van toegezegde sponsorgelden van lokale ondernemers voor evenementen. Kortom: hoe ziet onze samenleving er straks uit?

Regeren is vooruitzien.
Daarom is het belangrijk om nu al na te denken over het Waalre ná de Coronacrisis. Daarom is het belangrijk om gezamenlijk van gedachten te wisselen met de inwoners van onze gemeente. Gezámenlijk en niet steeds als coalitie tegenover oppositie met een meerderheid van slechts één stem. Wat kan en moet in Waalre.

ZW14 pleit voor een soort ‘zakenkabinet’ op gemeentelijk niveau waarbij raadsbreed kritisch gekeken wordt naar raadsvoorstellen en reeds genomen besluiten. Oplossingen die door de veranderde maatschappelijke situatie in een ander licht komen staan. Gebruik daarbij vooral de denkkracht van inwoners van Waalre!

Ter voorbereiding onderzoekt ZW14 zelf welke besluiten mogelijk aangepast en goedkoper uitgevoerd kunnen worden of uitgesteld. Wilt u ook meedenken? Laat een bericht achter op onze facebookpagina Fractie Zelfstandig Waalre, mail naar fractieZW14@gmail.com of neem contact op met een van de andere politieke partijen in Waalre!

Gerard J.J. Lammers en Bert A.J. Links

Zelf een mondmasker maken

Hoewel het zeker geen 100% bescherming biedt, heeft Buurtzorg een instructie gemaakt voor haar medewerkers om zelf een mondmasker te maken. Dit dient vooral om te voorkomen dat de drager een ander besmet met het coronavirus.

Een mondkapje is met een patroon gemaakt van stof die ook wasbaar is en eentje voor eenmalig gebruik van 3 stukken keukenpapier. Een belangrijk voordeel van een masker is dat je niet meer met je handen aan je gezicht kunt zitten (en dat doen we heel vaak, zoals Australische onderzoekers hebben geconstateerd):

https://mondmaskers.educared.nl/ is de website van Buurtzorg met heel goede uitleg hoe je de maskers moet gebruiken en welke voorzorgsmaatregelen je in acht moet nemen.

Zelf vind ik de instructie voor het maken van een stoffen masker op de Belgische website duidelijker. Daar wordt ook expliciet aangegeven dat het masker vooral voorkomt dat je andere mensen eventueel besmet.

https://maakjemondmasker.be/

Leuk om goed wasbare restlapjes te gebruiken! MAAR houdt je aan de regels van het RIVM: minstens 1.5 m afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven en regelmatig heel goed je handen wassen!

De kracht van buurtverenigingen

Hoe gaat het met u in deze tijd van Covid-19 ? Ik hoop dat er bij u in de buurt ook een actieve buurtvereniging is. Via Whatsapp en mail is bij mij in de straat iedereen opgeroepen na te gaan of oudere buurtgenoten wel allemaal geholpen worden met bijvoorbeeld boodschappen doen. Telefoonnummers zijn uitgewisseld en men let een beetje op elkaar. Het bestuur is zelfs systematisch langs alle huizen gegaan om te checken of er niemand vergeten is.
Dat is de kracht van buurtverenigingen.
Maar u kunt natuurlijk ook bij vele andere initiatieven terecht voor Coronahulp. Zie bijvoorbeeld de speciale pagina hierover van de gemeente Waalre: https://www.waalre.nl/corona#coronahulp-in-waalre Ook voor andere actuele informatie over Corona in Waalre.