Links en plaatjes zijn pas zichtbaar als u het bericht leest.

Moties van ZW14 aangenomen!

Tijdens de begrotingsbehandeling van 12 november 2019 zijn twee moties van ZW14 met brede steun aangenomen. Een motie betrof een onderzoek naar een goedkopere en betere manier van bestrijden van de eikenprocessierups (lees meer).De andere motie betrof tijdelijke huisvesting voor tussentijdse opvang van hulpbehoevende ouderen. Erg belangrijk, omdat er nog steeds te weinig zorgwoningen in Waalre zijn. Ouderen moeten vaak uitwijken naar andere gemeentes. Een mogelijkheid die nu onderzocht gaat worden is het gebruik van een of meer etages van het Bastion hotel hiervoor… lees meer

Verder lezen

Bestrijding eikenprocessierups moet en kan goedkoper

Op de interessante door Groen Links Waalre georganiseerde avond van 17 oktober j.l. is uitgebreid toegelicht door de heer Jule Sondeijker van de gemeente Sittard-Geleen op welke wijze het veel goedkoper en effectiever (met name voor de volksgezondheid) is om de eikenprocessierups te bestrijden. Afgelopen zomer heeft iedereen in Waalre van deze rups meer of minder last gehad. Ook honden waren slachtoffer van de agressieve haartjes. Vanwege afwezigheid door ziekte (beterschap!) van de fractieleden van GL Waalre, zal ZW14 vanavond tijdens de begrotingsbehandeling een amendement indienen. Naschrift: Op 12 november 2019 is het amendement omgezet in een vergelijkbare motie, die

Verder lezen

Leuk om gelijk te krijgen: subsidie van de Provincie voor herstel Raadhuis Aalst-Waalre

In 2014 werd er weinig geloof aan gehecht dat het door brand deels verwoeste Raadhuis Aalst-Waalre behouden kon blijven. Toenmalige raadsleden Erwin Rutte (AWB) en Nan Zevenhek (ZW14) hebben toen de mogelijkheden voor behoud onderzocht. In 2013 hebben ze de resultaten gepresenteerd aan de gemeenteraad en een rapport aangeboden. Ook de Commissaris van de Koning van der Donk heeft het rapport gekregen. Leuk als dan blijkt dat de Provincie achteraf inderdaad subsidie heeft verstrekt voor het herstel…. https://www.weekbladdeschakel.nl/reader/58293/1258699/provincie-gaat-meebetalen

Verder lezen

Geen (mooie) woorden maar (echte) daden!

”Bovendien voelen inwoners zich tijdens raadsvergaderingen niet gehoord.’ Een van de passages uit het onderzoeksrapport van de Rekenkamer over de gemeenteraad van Waalre. Fracties willen er graag iets aan doen, maar een grote kans hadden ze die avond in de raadsvergadering van 17 september 2019 al laten liggen. Geen enkele fractie reageerde toen n.a.v. de vragen van ZW14 over de wijze van evaluatie van de omstreden verkeersmaatregelen Waalre-Dorp bleek dat het College indieners van bezwaren niet zal betrekken bij de evaluatie… http://zw14.nl/geen-reactie-op-ontbreken-echte-evaluatie-verkeersmaatregelen-waalre-dorp/

Verder lezen

Problemen met terugleveren zonne-energie

Na een zonnige zomer zou je veel opbrengst verwachten van je zonnepanelen. Meten is weten. Maar helaas liet de meting met BeeClear iets anders zien: Overdag tussen pakweg 10 uur en 16 uur werd er aanzienlijk minder teruggeleverd aan het net. Navraag bij Enexis, de installateur en de monteur van de meterkast resulteerde er uiteindelijk in dat Enexis de netspanning aan heeft gepast. De problematiek van het niet kunnen verwerken van de extra opgewekte elektriciteit is landelijk in het nieuws geweest, maar blijkt dus ook in Waalre te spelen! Regeren is vooruitzien, zeker vanwege de noodzaak van de Energietransitie! Lees

Verder lezen

Aanleg van de Westparallel definitief!

https://www.grenscorridorn69.nl/nieuws/groen-licht-voor-kempenbaan-west-en-aansluiting-a67-veldhoven Yes! Het is bekend geworden dat ook de aansluiting van de nieuwe Westparallel aan de A67 goedgekeurd is door de Raad van State !!!!! In 2001 is de politiek in de regio begonnen met samenwerking in de aanpak van de verkeersoverlast van de huidige N69 en het vele sluipverkeer door de dorpskernen. Met dank aan zeer velen zijn we zover gekomen. Ik kijk uit naar de opening van de nieuwe weg! De bouwers waren al begonnen met delen van de weg, maar nu kunnen ze full speed verder.

Verder lezen

Vakantietijd! Een ideale tijd voor bekendmakingen…

ZW14 wenst iedereen een fijne vakantie toe. Tegelijkertijd wijzen wij u erop dat ook in de vakantietijd er bekendmakingen zijn waarbij de termijn voor het indienen van bezwaren dezelfde blijft (ook al bent u misschien lekker met vakantie). Zoals bijvoorbeeld bij de Verkeersbesluiten Waalre-Dorp (uiterste termijn is 28 augustus 2019) of het Verkeersbesluit van de Gestelsestraat (uiterste termijn voor bezwaar is 4 september 2019). Zie de actuele Verkeersbesluiten, maar ook andere officiële bekendmakingen op https://www.waalre.nl/bestuur-en-organisatie/bekendmakingen.html#verkeersbesluiten

Verder lezen

Niet woensdag 26 juni, maar dinsdag 25 juni is de raadsvergadering!

Per abuis heb ik een verkeerde datum genoemd in mijn stukje ‘Als de stemmen staken, wat dan?’… ondanks rectificaties. De raadsvergadering is echter altijd op dinsdagavond! Dus 25 juni 19.30 uur in het Huis van Waalre. Dan is het eerste agendapunt om opnieuw te stemmen over het besluit voor het beschikbaar stellen van krediet voor maatregelen sluipverkeer Waalre-dorp. Excuses, excuses voor de verwarring.

Verder lezen

Waarom is de ‘actieve informatieplicht’ zo belangrijk voor raadsleden?

Raadsleden zijn volksvertegenwoordigers die op allerlei manieren informatie krijgen van mensen in hun omgeving, organisaties, kranten etc. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van het College van Burgemeester en Wethouders om raadsleden van aanvullende informatie te voorzien. Dit ter voorbereiding van besluiten die een raadslid moet nemen of die op een andere manier van belang is. Die informatie moet tijdig, juist en volledig beschikbaar zijn. Dat heet in bestuurlijke termen: ‘actieve informatieplicht’. Raadsleden moeten er dus op kunnen vertrouwen dat wethouders hen goed informeren. Raadsleden weten immers niet wat ze niet weten. Ook is het van belang dat het openbare informatie

Verder lezen