Europa is er ook voor uw belang, 6 juni mag u stemmen!

Waalrese politiek: bestuurscrisis of groeistuipen?

Als na verkiezingen de stemmen zijn geteld, is daaruit behalve het simpele gegeven van winnaars en verliezers ook iets anders af te leiden, namelijk wat is de teneur van de uitslag.

Uit de laatste gemeenteraadsverkiezingen viel op te maken dat vrijwel alle landelijke partijen in Waalre verlies hebben geleden, behalve Groen Links, voorts dat de beide lokale partijen qua stemmenaantal een stuk groter zijn geworden.
Dan ligt het ook voor de hand dat die laatste partijen het initiatief nemen bij het formeren van een nieuwe coalitie. Zo is het vorig jaar ook gegaan.
Het meest interessante wat daar uit is voortgekomen, is het  zogenaamde Waalres Akkoord.  Dit houdt een uitnodiging  aan alle fracties in, om constructief mee te denken over de oplossingen die in Waalre nodig zijn. Of wel om samen aan de uitdagingen waar we voor staan vorm te geven. Er wordt feitelijk niet langer een scheidslijn getrokken tussen de  coalitie en  oppositie.

Ieders inbreng wordt dus beoordeeld op de kwaliteit in relatie tot de beoogde oplossing. Het kan zomaar zijn dat goede ideeën  vanuit de oppositie worden overgenomen en gesteund door delen van of door de gehele coalitie.

Dat is een groot verschil met de opvatting dat de coalitie de rijen gesloten dient te houden.

Mogelijke inbreng van de gehele raad betekent dat er van een College de lenigheid en behendigheid gevraagd wordt, om hun voorstellen goed voor te bereiden, zodanig dat ze telkenmale de grootst mogelijke steun weten te verwerven. Voorwaarde is dan wel dat men eerst met conceptideeën of voornemens de Raadsfracties tegemoet treedt en ontvankelijk is voor de op- en aanmerkingen die worden gemaakt. Deze dienen waar mogelijk meegenomen te worden in de verdere uitwerking van de plannen.

De inbreng, gedachtewisseling en discussie moeten dus plaats vinden aan het begin van het proces om tot een raadsvoorstel te komen en niet in de eindfase. Dat is een leerproces zowel voor het College als voor de Raadsleden, maar ook voor de ambtelijke organisatie. Dat dat niet meteen allemaal even gladjes verloopt spreekt voor zich, maar om de strubbelingen die daaruit voortvloeien meteen te benoemen als obstructie of ‘oppositie vanuit de eigen coalitie’ gaat wel ver.

Misschien hebben niet alle fracties begrepen wat de inhoud van het Waalres Akkoord op dit punt betekent voor de dagelijkse gang van zaken en misschien zijn niet alle personen in staat en of bereid om in een dergelijk dynamisch proces te functioneren.

Geef elkaar de tijd om er iets moois van te maken, pak de handschoen op in plaats van hem in de ring te werpen. Groeistuipen horen er nu eenmaal gewoon bij.

De fractie van ZW14, Gerard J.J.  Lammers, Bert A.J. Links. 10 april 2019

27 april 2019: Lees hier onze visie op werken in coalitieverband

Er is al subsidie aangevraagd en toegekend voor het afsluiten van straten in Waalre-Dorp!

Op 3 april 2019 was er een Inloopbijeenkomst over maatregelen in Waalre-Dorp om sluipverkeer te weren. Dat gebeurt o.a. met afsluitingen en 1-richtingsverkeer. ZW14 vindt deze maatregelen ongewenst. Lees hiervoor ons opiniestuk. Volgens de wethouder krijgt de gemeenteraad nog de kans om haar mening te geven en dus ook de voorgestelde (tijdelijke) maatregelen tegen te houden,

Uit informatie op de website van de gemeente, blijkt echter dat de Provincie al subsidie heeft toegekend voor deze maatregelen. https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/nieuws/2019/03/19/maatregelen-waalre-dorp

Toezegging van wethouder op de sancties!

In de raadsvergadering van 2 april heeft de verantwoordelijk wethouder Uijlenhoet positief gereageerd op de wens van ZW14 om vooraf sancties vast te leggen voor als landgoedeigenaren hun afspraken niet nakomen. Zie het eerdere bericht op deze website. Hij heeft toegezegd dit op te pakken en daarmee te waarborgen dat landgoederen in Waalre openbaar toegankelijk blijven! Andere fracties pikten -terecht- onze zorg op en ZW14 heeft daarom diverse moties over dit onderwerp gesteund.

Aandachtspunt voor de toekomst: hoe zit het met landgoed Eeckenroode in Aalst? ZW14 heeft dat onderzocht en wil als er weer meer tijd is (politiek en privé is het nu een erg drukke tijd nu) actie op ondernemen. Spreek de fractie er gerust op aan als we dit vergeten op te pakken!

Leg sancties vast bij niet nakomen afspraken

Vanavond 2 april 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van de kaders en de inrichtingsvisie voor het landgoed Achtervoorde. Uit gesprekken van ZW14 met natuurterreinbeheerders is gebleken dat het mogelijk is om sancties vast te leggen voor als het landgoed niet aan afgesproken voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld de gedeeltelijke openstelling van het landgoed voor publiek. Met sancties kan bijvoorbeeld afgedwongen worden dat het belastingvoordeel dat deels openbaar toegankelijke landgoederen volgens de Natuurschoonwet hebben, teruggedraaid wordt met terugwerkende kracht. ZW14 heeft de andere fracties in de gemeenteraad opgeroepen haar te steunen om dit punt bij de kaders voor het nieuwe landgoed Achtervoorde vast te leggen.

Voor meer info over de belastingvoordelen van landgoederen zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurschoonwet

Hoe toegankelijk zijn Waalrese landgoederen?

Op 12 maart 2019 gaat de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad o.a. over de aanleg van een nieuw landgoed bij de Heikant in Waalre. Er zouden ook nieuwe wandelpaden aangelegd worden. Maar Waalre heeft reeds een aantal landgoederen, die naar eigen ervaring niet openbaar toegankelijk zijn. Bij de besluitvorming erover werd wel die indruk gewekt. Bijvoorbeeld bij landgoed Eeckenrhoode waren er mooie plaatjes waarbij er wandelpaden en routes ook over het landgoed zelf gaan. Maar in praktijk staan er grote hekken omheen en durf je het niet te betreden. Of heeft u andere ervaringen? Mail deze naar fractieZW14@gmail.com
Bijgevoegd screenprints van oude vergaderstukken en de regels van de provincie.

Vandaag proberen links bij te werken

Nadat ik alles van de vorige website per ongeluk had weggegooid en door verkeerde adviezen ook de backup verloren was gegaan, probeer ik nu een en ander te herstellen. Vandaag ga ik proberen een aantal links naar websites en documenten proberen te leggen. Maar WordPress is qua lay-out veranderd, dus hoe dat moet weet ik nog niet….

Gratis boekje over ‘Water in de tuin’

Afgelopen zomer was zeer droog en warm. Door de langdurige droogte staat er in December 2018 nog steeds vrijwel geen water in de vennen in het bos en de vlindertuin. De grondwaterstand heeft zich nog lang niet hersteld, daarvoor zou het maandenlang moeten regen. Daarom is het belangrijk om regenwater dat hier valt zolang mogelijk in ons gebied vast te houden. Ook voor het voorkomen van wateroverlast zoals in juni 2016, is het nodig veel meer regenwater ‘lokaal te parkeren’. In 2017 heeft ZW14 samen met de raadsfractie GL en de waterschapsfractie WaterNatuurlijk (WN) de WaalreWaterdag georganiseerd. Als resultaat is in januari 2018 er een motie van ZW14 unaniem aangenomen om 25.000 Euro per jaar beschikbaar te stellen om particulieren te helpen regenwater op hun eigen grond te verwerken. Bij vervanging van riolen in de wijken wordt hierover al voorlichting gegeven. In 2019 besluit de gemeenteraad over een subsidieregeling waarmee individuele burgers subsidie kunnen krijgen voor het opslaan van regenwater in de tuin. Wilt u nu al aan de slag? Laat u inspireren door het boekje ‘Water in de tuin’, ZW14 heeft een aantal exemplaren om uit te delen. Mail daarvoor naar fractieZW14@gmail.com.

Oeps alles is weg

Tja, dan wil je een klein ding veranderen en blijk je iets te doen waardoor de hele website verdwijnt… Dat gebeurde dus een week voor Kerst 2018. Ondanks heel veel telefoontjes en mails met de provider is het niet gelukt de oude website te herstellen. Vandaar deze ‘nieuwe’ website. Op www.zelfstandigwaalre.nl staan nog wel rudimentair zaken, er is een zoekfunctie, maar alle links zijn weg. Naar www.zw14.nl zijn een aantal dingen gekopieerd, maar alle links moeten handmatig hersteld worden. Ontbreekt er iets dat u zoekt? Mail dan naar fractieZW14@gmail.com

Interessante presentatie over kosten Jeugdzorg

Op 12 november j.l. was er speciaal voor raadsleden een bijeenkomst over de Jeugdzorg. In veel gemeentes (ook in Waalre), zijn de kosten voor de Jeugdzorg hoger dan verwacht.
Bijgevoegd de presentatie, waar Gerard Lammers, Bert Links en Hans Witvoet bij aanwezig waren. De presentatie is doorgestuurd aan onze wethouder Lianne Smit-Volkers. Zie ook de website www.nji.nl 

Presentatie NJI Grip op jeugdzorg 2018