Uitnodiging voor een gezellig samenzijn op 20 december

Zelfstandig Waalre bestaat 10 jaar! Afgelopen decennium heeft de fractie zich keihard ingezet en dat willen we zeker voortzetten. Samen met u. Daarom nodigen wij u graag uit voor een gezellig samenzijn op 20 december van 19 tot 21 uur in herberg 't Loon, Loonderweg 44

ZW14 doet niet mee met lijmpoging

Op 14 mei 2019 heeft ZW14 in een brief aan de heer Claessen van AWB aangegeven, niet meer mee te doen met een lijmpoging van de coalitie AWB-VVD-CDA-ZW14-GL. Lees hier onze brief.

….

De fractie van ZW14 heeft ernstig nagedacht over de zin en slagingskansen van een lijmpoging om de huidige coalitie partijen nader tot elkaar te brengen en daarmee  voor het huidige College een doorstart mogelijk te maken. Als basis hiervoor werd uitgegaan van hetgeen in het Waalres akkoord werd overeen gekomen  en getoetst aan de praktijk met name hoe daar in praktische zin vorm aan is gegeven en hoe de intenties die in dat akkoord liggen besloten in de onderlinge samenwerking met het College werden meegenomen.

In iedere vorm van samenwerking kunnen zich wel eens problemen voordoen en door misverstanden kunnen problemen ontstaan en in dat soort gevallen kan een pas op plaats en verder praten bijdragen aan een oplossing.

Maar het openbaar bestuur vraagt naast samenhang en continuïteit ook onderling vertrouwen.

Een bemiddeling heeft alleen zin als die door alle partijen wordt gewild en gedragen, een tweede uitglijder kunnen we ons als bestuur gewoon niet permitteren. Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald. De College leden hebben de coalitiepartijen al eerder te verstaan gegeven zich door hen onvoldoende gesteund te voelen. Moeten de coalitiepartijen zich dat dan aanrekenen ?

Ten dele wel, iedere bezoeker van de Raadsvergaderingen de afgelopen periode heeft kunnen vaststellen dat het College vanuit een aantal coalitie partijen scherp werd bevraagd en niet op voorhand kon uitgaan van een blinde steun aan de voorliggende besluiten.

Is dat dan slecht ? Nee integendeel het laat zien dat de volksvertegenwoordigers in de Raad hun taak en werk serieus nemen en niet op voorhand bij het kruisje tekenen.

Wat het vooral laat zien is dat de onderlinge communicatie en afstemming niet optimaal verloopt.

Een tweede belangrijk punt is de wijze waarop besluiten worden voorbereid en genomen. Conform het Waalres akkoord behoren nieuwe plannen voorzien van een heldere analyse aan de raad te worden voorgesteld. Vervolgens kan de  Raad goed gedocumenteerd globale zoekrichtingen voor oplossingen aan het College teruggeven, waarna deze met een aantal alternatieve uitwerkingen naar de Raad terugkeert zodat de raad een verstandige en gefundeerde afweging kan maken wat onder de gegeven omstandigheden de beste oplossing is.

Er zijn wethouders die op deze wijze geen leiding kunnen of willen geven aan het Waalres akkoord.

Als je enerzijds vast kunt stellen dat de onderlinge communicatie niet goed verloopt, dat de afstemming tussen College en Coalitie niet goed is, er op grotere dossiers zoals de verkeersproblematiek niet conform het Waalres akkoord wordt gewerkt en kritische vragen en opmerkingen daarover vanuit de eigen coalitie door het College worden uitgelegd als oppositie voeren, wat staat je dan nog te doen?

De binnen de coalitie door alle partijen al geuite twijfels en terughoudendheid om zich in dit proces zonder voorbehoud te begeven, heeft ons doen besluiten ons uit dit proces op dit moment terug te trekken.

Waalre heeft behoefte aan een goed bestuur en mogelijk komt door deze stap ruimte voor verandering. Wij zijn liever deel van de oplossing dan van het probleem.

Gerard Lammers
Bert Links
Fractie ZW14

‘Ze horen het wel als het definitief uitgevoerd gaat worden’

Dat is de kern van het antwoord van de gemeente -verantwoordelijk CDA wethouder van Holstein- op onze vragen over de voorgenomen afsluiting van de Ansbalduslaan. Dat is dus de ‘participatie’ van dit College.Dat blijkt o.a. uit antwoord op de vraag 4b. :

4b.Worden de bewoners van de straten die met extra verkeer belast worden of anderszins negatieve gevolgen ondervinden van de geplande maatregelen actief hierover geïnformeerd? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet?
Antwoord: Zie vraag 4a. Op het moment dat er definitief uitgevoerd gaat worden, krijgen de bewoners daarvan uiteraard bericht.  
(redactie: bij vraag 4a wordt verwezen naar de website www.duurzaamdoorwaalre.nl waar niets op te vinden is en een eenmalige openbare informatieavond)

Lees alle antwoorden hier.http://zw14.nl/bewoners-die-nadelen-ondervinden-krijgen-pas-bij-realisatie-bericht-van-de-gemeente/

Bezorgdheid over verkeersmaatregelen Waalre Dorp

Er is veel onduidelijk over de voorstellen voor verkeersmaatregelen Waalre Dorp. Op www.duurzaamdoorwaalre.nl is het moeilijk te vinden. Burgers die gehoord hebben over het afsluiten van straten sturen aan raadsleden vele mails hierover. Brieven of mails gericht aan ‘Áan de gemeenteraad van Waalre’ via griffie@waalre.nl komen op de lijst van Ingekomen stukken. Dan kunnen ze -weliswaar geanonimiseerd- openbaar besproken worden. Lees hier de brieven die ZW14 laat agenderen voor de raadsvergadering…

Visie van ZW14 over werken in coalitieverband

Om zicht te krijgen op de oorzaken van de ‘crisis’ in het bestuur van Waalre is er een besloten bijeenkomst geweest van de gemeenteraad op 16 april j.l. Er is toen afgesproken dat alle fracties hun visie op het bestuur van Waalre zouden geven. ZW14 deelt deze graag met u. Reacties zijn welkom! Ons mailadres is fractieZW14 @ gmail . com. Wordt vervolgd!

Lees hier onze visie over werken in coalitieverband.

Wie wist wel iets van de verkeersbijeenkomst over Ansbalduslaan?

N.a.v. https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/fietssluis-valt-slecht-in-waalre~a80b8880/ heeft ZW14 steekproefsgewijs onderzoek in de buurt gedaan: wie wist van tevoren van deze bijeenkomst en hoe?

Uit mijn steekproef in de buurt bleek echter dat niemand van het begin van Ansbalduslaan en Eekhoornlaan, maar ook de Bosweg van de bijeenkomst wist, of hoogstens via een Buurtapp. In #DeSchakel en op http://www.waalre.nl  stond ook geen aankondiging van de bijeenkomst. … #Waalre

Bij zo een belangrijk onderwerp ‘afsluiten van straten’ is het cruciaal dat iedereen die hiervan effect ondervindt erover geinformeerd wordt. ZW14 heeft daarom vragen gesteld aan het College. Lees hier onze vragen.

Waalrese politiek: bestuurscrisis of groeistuipen?

Als na verkiezingen de stemmen zijn geteld, is daaruit behalve het simpele gegeven van winnaars en verliezers ook iets anders af te leiden, namelijk wat is de teneur van de uitslag.

Uit de laatste gemeenteraadsverkiezingen viel op te maken dat vrijwel alle landelijke partijen in Waalre verlies hebben geleden, behalve Groen Links, voorts dat de beide lokale partijen qua stemmenaantal een stuk groter zijn geworden.
Dan ligt het ook voor de hand dat die laatste partijen het initiatief nemen bij het formeren van een nieuwe coalitie. Zo is het vorig jaar ook gegaan.
Het meest interessante wat daar uit is voortgekomen, is het  zogenaamde Waalres Akkoord.  Dit houdt een uitnodiging  aan alle fracties in, om constructief mee te denken over de oplossingen die in Waalre nodig zijn. Of wel om samen aan de uitdagingen waar we voor staan vorm te geven. Er wordt feitelijk niet langer een scheidslijn getrokken tussen de  coalitie en  oppositie.

Ieders inbreng wordt dus beoordeeld op de kwaliteit in relatie tot de beoogde oplossing. Het kan zomaar zijn dat goede ideeën  vanuit de oppositie worden overgenomen en gesteund door delen van of door de gehele coalitie.

Dat is een groot verschil met de opvatting dat de coalitie de rijen gesloten dient te houden.

Mogelijke inbreng van de gehele raad betekent dat er van een College de lenigheid en behendigheid gevraagd wordt, om hun voorstellen goed voor te bereiden, zodanig dat ze telkenmale de grootst mogelijke steun weten te verwerven. Voorwaarde is dan wel dat men eerst met conceptideeën of voornemens de Raadsfracties tegemoet treedt en ontvankelijk is voor de op- en aanmerkingen die worden gemaakt. Deze dienen waar mogelijk meegenomen te worden in de verdere uitwerking van de plannen.

De inbreng, gedachtewisseling en discussie moeten dus plaats vinden aan het begin van het proces om tot een raadsvoorstel te komen en niet in de eindfase. Dat is een leerproces zowel voor het College als voor de Raadsleden, maar ook voor de ambtelijke organisatie. Dat dat niet meteen allemaal even gladjes verloopt spreekt voor zich, maar om de strubbelingen die daaruit voortvloeien meteen te benoemen als obstructie of ‘oppositie vanuit de eigen coalitie’ gaat wel ver.

Misschien hebben niet alle fracties begrepen wat de inhoud van het Waalres Akkoord op dit punt betekent voor de dagelijkse gang van zaken en misschien zijn niet alle personen in staat en of bereid om in een dergelijk dynamisch proces te functioneren.

Geef elkaar de tijd om er iets moois van te maken, pak de handschoen op in plaats van hem in de ring te werpen. Groeistuipen horen er nu eenmaal gewoon bij.

De fractie van ZW14, Gerard J.J.  Lammers, Bert A.J. Links. 10 april 2019

27 april 2019: Lees hier onze visie op werken in coalitieverband

Er is al subsidie aangevraagd en toegekend voor het afsluiten van straten in Waalre-Dorp!

Op 3 april 2019 was er een Inloopbijeenkomst over maatregelen in Waalre-Dorp om sluipverkeer te weren. Dat gebeurt o.a. met afsluitingen en 1-richtingsverkeer. ZW14 vindt deze maatregelen ongewenst. Lees hiervoor ons opiniestuk. Volgens de wethouder krijgt de gemeenteraad nog de kans om haar mening te geven en dus ook de voorgestelde (tijdelijke) maatregelen tegen te houden,

Uit informatie op de website van de gemeente, blijkt echter dat de Provincie al subsidie heeft toegekend voor deze maatregelen. https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/nieuws/2019/03/19/maatregelen-waalre-dorp

Toezegging van wethouder op de sancties!

In de raadsvergadering van 2 april heeft de verantwoordelijk wethouder Uijlenhoet positief gereageerd op de wens van ZW14 om vooraf sancties vast te leggen voor als landgoedeigenaren hun afspraken niet nakomen. Zie het eerdere bericht op deze website. Hij heeft toegezegd dit op te pakken en daarmee te waarborgen dat landgoederen in Waalre openbaar toegankelijk blijven! Andere fracties pikten -terecht- onze zorg op en ZW14 heeft daarom diverse moties over dit onderwerp gesteund.

Aandachtspunt voor de toekomst: hoe zit het met landgoed Eeckenroode in Aalst? ZW14 heeft dat onderzocht en wil als er weer meer tijd is (politiek en privé is het nu een erg drukke tijd nu) actie op ondernemen. Spreek de fractie er gerust op aan als we dit vergeten op te pakken!

Leg sancties vast bij niet nakomen afspraken

Vanavond 2 april 2019 neemt de gemeenteraad een besluit over het vaststellen van de kaders en de inrichtingsvisie voor het landgoed Achtervoorde. Uit gesprekken van ZW14 met natuurterreinbeheerders is gebleken dat het mogelijk is om sancties vast te leggen voor als het landgoed niet aan afgesproken voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld de gedeeltelijke openstelling van het landgoed voor publiek. Met sancties kan bijvoorbeeld afgedwongen worden dat het belastingvoordeel dat deels openbaar toegankelijke landgoederen volgens de Natuurschoonwet hebben, teruggedraaid wordt met terugwerkende kracht. ZW14 heeft de andere fracties in de gemeenteraad opgeroepen haar te steunen om dit punt bij de kaders voor het nieuwe landgoed Achtervoorde vast te leggen.

Voor meer info over de belastingvoordelen van landgoederen zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurschoonwet

Hoe toegankelijk zijn Waalrese landgoederen?

Op 12 maart 2019 gaat de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad o.a. over de aanleg van een nieuw landgoed bij de Heikant in Waalre. Er zouden ook nieuwe wandelpaden aangelegd worden. Maar Waalre heeft reeds een aantal landgoederen, die naar eigen ervaring niet openbaar toegankelijk zijn. Bij de besluitvorming erover werd wel die indruk gewekt. Bijvoorbeeld bij landgoed Eeckenrhoode waren er mooie plaatjes waarbij er wandelpaden en routes ook over het landgoed zelf gaan. Maar in praktijk staan er grote hekken omheen en durf je het niet te betreden. Of heeft u andere ervaringen? Mail deze naar fractieZW14@gmail.com
Bijgevoegd screenprints van oude vergaderstukken en de regels van de provincie.