Links zijn pas zichtbaar als u ons bericht verder leest!

Veel nadelige effecten van de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp

ZW14 maakt zich grote zorgen over het voorstel voor de sluipverkeer werende maatregelen Waalre-Dorp. ZW14 is voorstander van het terugdringen van overlast door hardrijdend autoverkeer en wil dat onveilige situaties aangepakt worden. De door de CDA wethouder voorgestelde maatregelen zorgen echter voor verplaatsing van het autoverkeer en zeker niet voor meer veiligheid! Download hier onze analyse.Donderdag 6 juni 19.30 uur is de raadsvergadering in het Huis van Waalre, waarin de gemeenteraad een besluit neemt over het voorstel! Spreek uw volksvertegenwoordigers aan over de ongewenste effecten en kom naar de vergadering, zodat u kunt zien hoe politieke partijen daadwerkelijk stemmen!ZW14 heeft

Verder lezen

Ingekomen brieven nav verkeersmaatregelen Waalre-Dorp

Bekijk hier het overzicht van ingekomen brieven van inwoners over de verkeersmaatregelen Waalre-Dorp. Het zijn er heel veel, dus als u uw brief mist (er wordt nog aan gewerkt…) in dit overzicht, mail dan naar fractieZW14 @ gmail.com. Interessant is brief 22313 die aangeeft dat de TVopname op Studio040 waarin CDA Wethouder van Holstein probeert aan te tonen dat er zoveel sluipverkeer is, gemaakt is op het moment dat de Markt in Waalre al afgesloten was, namelijk donderdagavond voor het weekend van Spring. …

Verder lezen

Dinsdag 21 mei 2019 vergadert de gemeenteraad over verkeersmaatregelen Waalre-Dorp en kiezersbedrog

Om 19.30 uur is er een raadsvergadering waarbij ZW14 een aantal brieven van inwoners over de verkeersproblematiek heeft geagendeerd. Lees hier de stukken. Aansluitend is de ‘Oordeelsvormende vergadering, waarbij de voorstellen van de CDA Wethouder van Holstein worden behandeld. De stukken staan hier. De raadsleden en fractieondersteuners van ZW14 hebben veel contact met bezorgde inwoners over dit onderwerp. ZW14 heeft herhaaldelijk haar ongenoegen geuit over de slechte communicatie naar en met inwoners en over de voorgestelde maatregelen zelf. Kijk op deze website onder het tabblad ‘Afsluiten straten ongewenst’. Ook is ze nagegaan wat coalitiepartijen AWB-VVD en CDA beloofd hebben aan

Verder lezen

ZW14 doet niet mee met lijmpoging

Op 14 mei 2019 heeft ZW14 in een brief aan de heer Claessen van AWB aangegeven, niet meer mee te doen met een lijmpoging van de coalitie AWB-VVD-CDA-ZW14-GL. Lees hier onze brief. …. De fractie van ZW14 heeft ernstig nagedacht over de zin en slagingskansen van een lijmpoging om de huidige coalitie partijen nader tot elkaar te brengen en daarmee  voor het huidige College een doorstart mogelijk te maken. Als basis hiervoor werd uitgegaan van hetgeen in het Waalres akkoord werd overeen gekomen  en getoetst aan de praktijk met name hoe daar in praktische zin vorm aan is gegeven en

Verder lezen

‘Ze horen het wel als het definitief uitgevoerd gaat worden’

Dat is de kern van het antwoord van de gemeente -verantwoordelijk CDA wethouder van Holstein- op onze vragen over de voorgenomen afsluiting van de Ansbalduslaan. Dat is dus de ‘participatie’ van dit College.Dat blijkt o.a. uit antwoord op de vraag 4b. : 4b.Worden de bewoners van de straten die met extra verkeer belast worden of anderszins negatieve gevolgen ondervinden van de geplande maatregelen actief hierover geïnformeerd? Zo ja, op welke wijze en zo nee, waarom niet? Antwoord: Zie vraag 4a. Op het moment dat er definitief uitgevoerd gaat worden, krijgen de bewoners daarvan uiteraard bericht.  (redactie: bij vraag 4a wordt

Verder lezen

Bezorgdheid over verkeersmaatregelen Waalre Dorp

Er is veel onduidelijk over de voorstellen voor verkeersmaatregelen Waalre Dorp. Op www.duurzaamdoorwaalre.nl is het moeilijk te vinden. Burgers die gehoord hebben over het afsluiten van straten sturen aan raadsleden vele mails hierover. Brieven of mails gericht aan ‘Áan de gemeenteraad van Waalre’ via griffie@waalre.nl komen op de lijst van Ingekomen stukken. Dan kunnen ze -weliswaar geanonimiseerd- openbaar besproken worden. Lees hier de brieven die ZW14 laat agenderen voor de raadsvergadering…

Verder lezen

Visie van ZW14 over werken in coalitieverband

Om zicht te krijgen op de oorzaken van de ‘crisis’ in het bestuur van Waalre is er een besloten bijeenkomst geweest van de gemeenteraad op 16 april j.l. Er is toen afgesproken dat alle fracties hun visie op het bestuur van Waalre zouden geven. ZW14 deelt deze graag met u. Reacties zijn welkom! Ons mailadres is fractieZW14 @ gmail . com. Wordt vervolgd! Lees hier onze visie over werken in coalitieverband.

Verder lezen

Wie wist wel iets van de verkeersbijeenkomst over Ansbalduslaan?

N.a.v. https://www.ed.nl/valkenswaard-waalre/fietssluis-valt-slecht-in-waalre~a80b8880/ heeft ZW14 steekproefsgewijs onderzoek in de buurt gedaan: wie wist van tevoren van deze bijeenkomst en hoe? Uit mijn steekproef in de buurt bleek echter dat niemand van het begin van Ansbalduslaan en Eekhoornlaan, maar ook de Bosweg van de bijeenkomst wist, of hoogstens via een Buurtapp. In #DeSchakel en op http://www.waalre.nl  stond ook geen aankondiging van de bijeenkomst. … #Waalre Bij zo een belangrijk onderwerp ‘afsluiten van straten’ is het cruciaal dat iedereen die hiervan effect ondervindt erover geinformeerd wordt. ZW14 heeft daarom vragen gesteld aan het College. Lees hier onze vragen.

Verder lezen

Waalrese politiek: bestuurscrisis of groeistuipen?

Als na verkiezingen de stemmen zijn geteld, is daaruit behalve het simpele gegeven van winnaars en verliezers ook iets anders af te leiden, namelijk wat is de teneur van de uitslag. Uit de laatste gemeenteraadsverkiezingen viel op te maken dat vrijwel alle landelijke partijen in Waalre verlies hebben geleden, behalve Groen Links, voorts dat de beide lokale partijen qua stemmenaantal een stuk groter zijn geworden. Dan ligt het ook voor de hand dat die laatste partijen het initiatief nemen bij het formeren van een nieuwe coalitie. Zo is het vorig jaar ook gegaan. Het meest interessante wat daar uit is

Verder lezen

Er is al subsidie aangevraagd en toegekend voor het afsluiten van straten in Waalre-Dorp!

Op 3 april 2019 was er een Inloopbijeenkomst over maatregelen in Waalre-Dorp om sluipverkeer te weren. Dat gebeurt o.a. met afsluitingen en 1-richtingsverkeer. ZW14 vindt deze maatregelen ongewenst. Lees hiervoor ons opiniestuk. Volgens de wethouder krijgt de gemeenteraad nog de kans om haar mening te geven en dus ook de voorgestelde (tijdelijke) maatregelen tegen te houden, Uit informatie op de website van de gemeente, blijkt echter dat de Provincie al subsidie heeft toegekend voor deze maatregelen. https://www.duurzaamdoorwaalre.nl/nieuws/2019/03/19/maatregelen-waalre-dorp

Verder lezen